Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

​Дисциплината „Медицинска генетика" е свързана с изучаването на наследствените заболявания и вродени аномалии. Интензивното развитие на специалността в клиничната практика поставя изискването за непрекъснато актуализиране на учебното съдържание. След 2005 година е осъществена основна реорганизация в учебната работа. Учебният процес се води на високо професионално ниво с включване на най-новите постижения на генетичната наука. Почти изцяло се обновяват тематиката и начинът на презентация на преподавания материал. Въвежда се тестови контрол за текуща оценка на знанията на студентите извън семестриалния изпит. Болничната база на Лабораторията по медицинска генетика (Началник доц.д-р Л.Ангелова,дм) както и новооткрития през 2014 година Център по клетъчна терапия и транслационна медицина в Университетска болница „Св.Марина" Варна са оборудвани с най-съвременна апаратура за тъканно култивиране и молекулярно-генетични изследвания . Тя се ползва и като база за обучение и специализация на лекари от страната и чужбина и оказва методична помощ на други генетични звена у нас.

Във Факултет „Медицина" дисциплината Медицинска генетика се преподава през VII семестър, 4ти курс на обучението по медицина, с хорариум от 60 уч. ч.(30 уч.ч. лекции и 30 уч.ч. упражнения на български и на английски език) с придобиване на 2 кредитни единици по кредитната система на МУ Варна.

 Във Факултет „Фармация" преподаването на студенти по фамация е в VI семестър с хорариум от 30 уч.часа (15 ч лекции и 15 ч упражнения).

 В Медицински колежи се обучават специалностите „Медицински лаборант", (Варна) „Медицинска сестра" и „Акушерка" (Варна, Сливен, Шумен, В.Търново). Обучението по специалност „Медицински лаборант" е в IV семестър в 45 ч (30 ч лекции и 15 ч упражнения); „Акушерка" в III семестър в 30 ч (25 ч лекции и 5 ч упражнения); „Медицинска сестра" в VI семестър в 15 ч (10 ч лекции и 5 ч упражнения).

 Извън хорариума в програмата за студенти медици се включва Свободно избираема дисциплина „Клинична генетика" от 20 уч.часа; занятия със стажант-лекари VI курс, обучение на специализанти, модул „Медицинска генетика" в педиатрия; тематични лекции в кардиология, хематология, обща медицина и др.

За оценка знанията на студентите по медицина се провежда тестови контрол с практически казус за текуща оценка, тест и устен изпит в семестриалния изпит; тест и устен изпит за студентите по фармация; тест за студентите по специалностите „Медицински  лаборант", „Акушерка", „Медицинска сестра".