Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

УС по ревматология

АНОТАЦИЯ

Ревматология (на гръцки ῥεῦμα, rheûma, протичащ ток) е клон на вътрешните болести, посветен на диагностика и терапия на ревматични заболявания. Ревматологията е интердисциплинарна медицина. Ревматичните болести са група имунно-медиирани заболявания на опорно-двигателния апарат и меките тъкани, автоимунни съдово-съединителни болести  и дегенеративни и кристални артропатии.

Обучението по ревматология в рамките на IV курс-медицина се осъществява на модулен принцип. Модулът Ревматология включва 14 часа упражнение/семинарни занятия и 10 часа лекционен курс.


ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

е да се надградят придобитите знания по време на обучението в Пропедевтика (III курс медицина). По време на упражненията студентите се обучават в изкуството на анамнеза и физикален преглед, които са от съществено значение и днес за ревматологичната практика. Изграждане на диагноза и диференциално диагностичен план, интерпретация на лабораторни и инструментални образни изследвания (ставна ехография, конвенционална рентгенография, КАТ и MRI), съставяне на терапевтичен план и неговата реализация до леглото на болния са приоритет в обучението на младите медици.

УМБАЛ „Св. Марина", Клиниката по ревматология, където се провежда обучението на студентите е и база за специализация по вътрешни болести и ревматология. Провеждат се държавни стажове на студенти от VI курс, завършващи с държавен изпит.


САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА И ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА НА СТУДЕНТА

Самостоятелната работа се ръководи от асистента, който напътства студента както в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. Предоставят и обучителни тестове, вкл. оn line, за самостоятелна работа и упражнения на студентите.


СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ:

Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна подготовка, текущи трудности по усвояване на материала и възможности с индивидуална програма на учене за постигане на повече знания.

Използване на часове за консултации.

Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Основните резултати от обучението по Ревматология, като част от Курса по Вътрешни болести са свързани с целта и поставените задачи на обучението – придобиване на теоретична и практическа подготовка на бъдещите лекари за цялостно обслужване на пациента, страдащ от ревматологично заболяване, включващо щателно снемане на анамнеза, правилно използване на основните физикални и инструментални методи на изследване, поставяне на диагноза и диференциална диагноза и придобиване на умения за преценка на необходимостта от специализирана консултативна помощ на пациент, страдащ от най-често срещаните ревматологични заболявания.


В УС ПО РЕВМАТОЛОГИЯ СЕ РАЗРАБОТВАТ СЛЕДНИТЕ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1.         Антицитокинова терапия при възпалителни ставни заболявания;

2.         Нерентгеографски спондилоартрит;

3.         Остеоартрит.

Ръководител на УС по ревматология е доц. д-р Т. Шивачева д.м.

В УС по ревматология работят:

1.         д-р Цветослав Георгиев д.м. - главен асистент

2.         д-р Светослав Димитров - административен асистент

3.         д-р Симона Богданова - асистент