Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Специалности

   За първи път в България Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (МУ-Варна), Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ) и Военномедицинска академия – София (ВМА) предлагат възможност за обучение по специалност „Военна медицинска сестра" („Медицинска сестра" с образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър" и военна специалност „Медицина" с четвърта степен на професионална квалификация). Военните медицински сестри в голяма степен имат същите отговорности като традиционните медицински сестри. Въпреки това те не само се обучават в основни умения за медицински сестри, но също така се обучават как да работят с военни пациенти.

   Обучението се провежда съвместно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ само в редовна форма. След завършване на пълния курс на обучение, който е 4 години, студентите ще получат образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър" от МУ-Варна и ще завършат курс за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация в Професионалния старшински колеж на ВВМУ http://www.naval-acad.bg/education/bachelor.
  Студентите от специалност „Военна медицинска сестра" ще получат призната в Европейския съюз диплома от МУ-Варна, а на завършилите ще бъдат предоставени условия за работа и развитие в отлични технологични бази и контакти с водещи специалисти.
  Обучението в МУ-Варна се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на европейските стандарти. Студентите изучават теоретични и практически основи на сестринските грижи, медико-биологични, клинични дисциплини и хуманитарни дисциплини: медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър" и могат да практикуват в условията на болничната и извънболничната помощ – самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина. 
   По време на военното си обучение студентите ще усвоят умения за управление на катер и яхта, ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от цял свят. Добрата подготовка на завършилите им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни, членки на НАТО. При участие в международни мисии освен заплата се получават допълнително 50% от нейната стойност за работа в зона „Риск", както и ежедневни командировъчни пари в съответната валута. С добрата си професионална подготовка и висок дух военните ни медици извоюваха авторитет на сериозни партньори при изпълнение на операциите в различните мисии. По този начин Военномедицинска академия издига не само международния авторитет на Българската армия и на държавата, но и с натрупания си опит гарантира сигурността на населението.

Предимства:

 

 • Без такси за обучение.
 • Паралелно с придобиването на образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалност „Медицинска сестра" се придобива и военна специалност „Медицина" с четвърта степен на професионална квалификация.
 • По време на следването си обучаемите за медицински сестри са със статут на кадети, а след завършване на медицинското си образование придобиват старшинско звание „старшина II степен".
 • Специализираното военно и военномедицинско обучение ще се осъществява във ВВМУ и ВМА – София.
 • Осигурено настаняване, хранене и униформено облекло.
 • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа 10 години.
 • Диплома, призната във всички европейски държави.
 • Безкомпромисно качество на обучението – МУ-Варна е първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството.
 • Висококвалифицирани преподаватели и специалисти.
 • Класически модели на преподаване, умело съчетани с най-модерните технологии.
 • 3D технологии за изучаване на анатомията на човека.
 • Високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика.
 • Лекционни аудитории с модерна интериорна среда – интерактивни дъски, симулатори за обучение, видео връзка за отдалечен достъп до други учебни зали и др.
 • Осигурен достъп до най-добрите информационни бази от данни.
 • Библиотека, разполагаща и с електронни читални, работеща с удължено работно време по време на редовните изпитни сесии, съобразено с натовареността на студентите.
 • Електронна платформа за обучение „Blackboard" с пълен онлайн достъп до вътрешни и външни учебни ресурси, интерактивни материали и тестове.
 • Платформа „Уебстудент" – онлайн профил на всеки студент, даващ възможност за проследяване в реално време на оценки, график на лекции и упражнения, административно обслужване, онлайн подаване на документи за общежития и ступендии и много други.
 • Спортна база с професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, както и с новата възможност за обучение по ветроходство.

 

Процедура за кандидатстване и полагане на конкурсни изпити

 

         За да кандидатствате за обучение по военна специалност „Медицина" с четвърта степен на професионална квалификация и гражданска специалност „Медицинска сестра" за ОКС „бакалавър" трябва да отговаряте на следните условия:

 • да имате средно образование (удостоверява се с диплома за средно образование), с оценки по български език и литература и по биология в дипломата;
 • да сте годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
 • да сте граждани на Република България и да нямате друго гражданство;
 • да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу вас да няма образувано наказателно производство (удостоверява се със свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба);
 • да не страдате от психично заболяване; удостоверява се с удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания;
 • към 31 декември в годината на кандидатстване да сте пълнолетни и не по-възрастни от 28 години.

 

Документи за кандидатстване се приемат:

         - чрез сайта на МУ-Варна – www.mu-varna.bg;

         - на място в МУ-Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55).

 

Необходими документи:

   1. Комплект документи за кандидатстване (заявление и състезателен картон), закупени от книжарницата, или попълване на регистрационна форма за избралите онлайн кандидатстване.

    2. Оригинал (връща се веднага след приемането на документите) и незаверено фотокопие на лична карта на кандидат-студента. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на личната карта от двете страни.

   3. Оригинал на диплома за завършено средно образование (връща се на кандидат-студента веднага след приемането на документите) и 2 броя незаверени фотокопия от дипломата. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на дипломата от двете страни.

     Лицата, които не са завършили средно образование в Република България, представят документ за завършено средно образоване (диплома), признат от експертна комисия към Регионално управление на образованието (РУО), съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба №2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, обн. ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г.

        Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование 1-2 дни преди изтичане на срока за подаване на документи (който е 15.07.2017 г.), е необходимо да представят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следните реквизити:

 • оценките по БЕЛ и биология от задължителната подготовка;
 • оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили;     • изходящ номер, подпис и печат на училището.

  4. Декларация, че са информирани за заболяванията, при които обучението в МУ-Варна не е подходящо поради спецификата си (попълва се в комплекта документи или в регистрационната форма за избралите онлайн кандидатстване).

  5. Декларация по чл. 91, ал. 7, т. 2 от Закона за висшето образование, че не са се обучавали и към момента не се обучават в същата или в по-висока образователно-квалификационна степен в друго висше учебно заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата (попълва се в комплекта документи или в регистрационната форма за избралите онлайн кандидатстване).

   6. Документ за платена такса за участие в конкурсния изпит по банкова сметка на МУ-Варна (на стойност 60 лв). При онлайн кандидатстване – сканиран документ за платена такса на стойност 65 лв (60 лв за явяване на изпита + 5 лв за подаване на документи онлайн) или директно заплащане на таксата след попълването на регистрационната форма чрез системата за електронни плащания.

   7. Документ от МОН – за лауреати на Национална или Международна олимпиада по биология. При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.

   8. Други документи (в случай че се изискват такива) – акт за раждане; удостоверение за наследници; смъртен акт; документ за идентичност на имената и др. (оригинали и незаверени фотокопия или сканирани оригинали при онлайн кандидатстване).

   9. Копие на удостоверение за раждане.

  10. Автобиография в свободен текст – 2 броя.

  11. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие.

  12. Свидетелство за съдимост, необходимо за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) – оригинал и копие.

  13. Служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер, необходима за проучване по Закона за защита на класифицираната информация.

  14. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско – по образец от ВВМУ.

  15. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – оригинал и копие – по образец от ВВМУ.

 16. Съгласие по чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ – по образец от ВВМУ.

  17. Съгласие по чл. 62, ал. 9 от Закон за кредитните институции – по образец от ВВМУ.

  18. Лична амбулаторна карта за здравословно състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар и документ, отразяващ кръвната група.

       Документите по образец от ВВМУ се получават в училището, свалят се от сайта на ВВМУ на адрес http://www.naval-acad.bg/ или се получават на място в МУ-Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55) при подаване на документи за кандидатстване.

         Документите и за двете специалности се подават едновременно.

 

Приемни изпити

 • Изпит (тест) по биология (в МУ-Варна) – 18.07.2017 г.
 • Изпит за физическа годност (във ВВМУ или ВМА - София)
 • Медицинско освидетелстване на годността (във МБАЛ-ВМА - Варна или ВМА - София )
 • Психологична оценка (във ВВМУ или ВМА - София)

  Изпитите по физическа подготовка, медицинският преглед и проверката на психологичната пригодност се извършват в рамките на до три сесии на следните дати:
 • 13, 14, 15 юни - дни за изпити и прегледи, и 16 юни - резервен ден;
 • 13, 14, 15 юли - дни за изпити и прегледи, и 16 юли - резервен ден.
 • При необходимост ще се проведе и трета сесия, която ще е в период от четири дни в началото на месец август, за които ще бъдете допълнително информирани. През тази сесия изпитите ще се провеждат само във ВВМУ.

         За полагане на изпитите по физическа подготовка, медицинския преглед и проверката на психологичната пригодност може да се явите във ВВМУ, гр. Варна, или ВМА, гр. София. За явяване следва да направите следното:
 • До един ден преди избраната от Вас дата на явяване да се свържете на телефон 0889/044 111 с капитан III ранг Димана Славова (резервен телефон 0889/066 013 – капитан II ранг Вълчо Атанасов) и да заявите желанието си за явяване, като предоставите телефон за контакт, място на явяване и получите интересуваща Ви информация.
 • На 12 юни или 12 юли в 15.00 часа да се явите пред централния вход на ВВМУ или ВМА за провеждане на инструктаж.
 • За изпитите, провеждани във ВВМУ, за живеещите в други градове се организира безплатно настаняване в общежитие за периода на изпитните сесии. За заявяване на необходимост от настаняване следва да уведомите на посочените по-горе телефони до три дни преди датите на явяване на изпитите.

   

Изпит по биология

         Времетраенето на изпита е 3 часа. Изпитът е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8 клас, 9 клас, 10 клас.

       Конспект за изпита и списъци на учебниците за подготовка може да намерите в изданието на МУ-Варна „Справочник за прием на студенти за учебната 2017/2018 година". Сборникът за подготовка за изпита може да намерите тук

 

Изпит за физическа годност

      Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност с лично спортно облекло. Оценяването на резултатите се извършва по шестобална система, в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от Единния армейски тест. Нормативите за оценяване на изпита за физическа годност може да намерите на сайта на ВВМУ на адрес: http://www.naval-acad.bg/.

 

Медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка

 

   На всички кандидати се извършва медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка (психологична пригодност) за обучение във висше военно училище.

        Медицинското освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ се извършва от Централна военномедицинска комисия (ЦВМК) към ВМА по график. То се провежда съгласно изискванията на Наредба № H-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинската експертиза (ДВ, бр. 26 и 27 от 2013 г.). Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение по годността за обучение във висше военно училище, което може да бъде „годен за обучение във висше военно училище" или „негоден за обучение във висше военно училище". Кандидат, за когото заключението е „негоден за обучение във висше военно училище", отпада от по-нататъшно участие в конкурса.

        Психологичната оценка (пригодност) на кандидатите за обучение във ВВМУ се извършва от комисия по утвърдена от началника методика. Особеността тук е, че оценяването на резултатите не се извършва по шестобална система, а чрез добавяне на допълнителни единици към състезателния бал, а именно:

 • кандидатите от първа група получават 4 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от втора група получават 3 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от четвърта група получават 1 единица към състезателния си бал;
 • кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса за училището.


         Кандидат-студентите, непригодни за военна служба, не участват в класирането за „Военна медицинска сестра".

        
         ВАЖНО! С оценката от положения изпит по биология кандидат-студентите могат да участват в класиране и за специалност „Медицинска сестра", като това желание се посочва при подаването на документите за кандидатстване (в периодите от 12.06.-26.06.2017 г. и от 11.07.-15.07.2017 г.). Класиранията за специалностите „Военна медицинска сестра" и „Медицинска сестра" са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай че са класирани по едната специалност, която обаче не ги удовлетворява и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата. 

 

Класиране и записване

 

    Класирането за специалността се обявява на интернет страниците на МУ-Варна, ВМА и ВВМУ.

   Информация за записването ще бъде обявена заедно с класирането, като класираните кандидат-студенти ще бъдат уведомени и по телефона.