Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Учебна дейност

Общата медицина (ОМ) е нова за България учебна дисциплина, въведена през 1998 г., която се занимава с общите принципи и модели на здравното обгрижване на населението и дейността на лекарите от първичната медицинска помощ. Тя разглежда най-честите здравни проблеми в семейството, медицинското обслужване на жените, децата, възрастните и терминално болните. Обучението по ОМ е насочено към усвояване на добри комуникативни умения в отношенията лекар-пациент и практическо прилагане на холистичния подход при решаване на здравните проблеми в семейството. Акценти в преподаването са пациент-ориентирана консултация, вземане на решение, изготвяне на съвместна стратегия при решаване на неговите и на семейството му здравни проблеми. В преподаването по ОМ са включени интерактивни форми на обучение – преподаване по двама, ролеви игри, аудиовизуални средства, практическо обучение на симулиран пациент, работа в малки групи, самообучение и др.


Учебната дейност на катедрата включва обучение:

I. За магистър по медицина

 • По дисциплината „Обща медицина":
1) Студентско обучение – (VII и VIII семестър) с общ хорариум 66 ч., завършващо със семестриален изпит по избрани въпроси от конспект и решаване на казуси.

2) Студентско обучение на английски език ("Family medicine") - (VII и VIII семестър) с общ хорариум 66 ч., завършващо със семестриален изпит - тест и решаване на казуси.

3) Студентски държавен стаж – (XI семестър) с общ хорариум 56 ч., завършващ с издаване на удостоверение.

4) СДО - специализация по ОМ съгласно държавните стандарти по основен модул „ОМ".

Катедрата координира обучението на специализантите по ОМ във всички клинични модули, както и последващото обучение в акредитираните практики.

 

II. За магистър и бакалавър по здравен мениджмънт

 • По дисциплината „Въведение в медицината"
 • По дисциплината „Организация на грижи за болния"
 • По дисциплината „Медицинска терминология"
 • По дисциплината „Управление на общата практика"
 

III. За магистър по управление на здравните грижи

 1. По дисциплината „Управление на общата медицинска практика"


IV. За ОКС бакалавър „Акушерка"

 • По дисциплината „Сексология и семейно планиране"
 
V. За ОКС бакалавър „медицинска сестра"

 • По дисциплината „Роля и място на медицинската сестра в първичната медицинска помощ"
 • По дисциплината „Здравни грижи в първичната медицинска помощ"

В катедрата по ОМ са разработени и проведени обучения на английски език за магистри по медицина по дисциплината „Behavioral Medicine".   • УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
 

 1. Асенова, Р., Г., Форева. Ръководство по обща медицина. ВАП, Пловдив, 2011. 
 2. Горанов, М. Основи на общата медицинска практика. ВМИ, Плевен, 2001.
 3. Деспотова– Толева, Л. Актуални аспекти в общата медицинска практика. ВАП, 2009.
 4. Деспотова, Л., Г., Форева. Актуални аспекти на общата медицинска практика: Общи принципи при извършване на основни манипулации в общата практика. ВАП, Пловдив, т.II, 2011.
 5. Иванов, Г., Д., Димитрова. Въведение в общата медицина и общата медицинска практика. Жанет 45, 2010.
 6. Маджова, В., Р. Асенова. Актуални аспекти на общата медицинска практика: Практически аспекти и специфични проблеми в общата медицинска практика при заболявания на отделителната система. ВАП, Пловдив, т.II., 2011.
 7. Rakel, R. Textbook of Family Practice. Hardcover, Eighth Edition, Saunders, an imprint of Elsevier Inc., 2011, ISBN 978-1-4377-1160-8.
 8. Esherick, J. S., C. S., Daniel,  D. Evan. CURRENT Practice Guidelines inPrimary Care 2012 (LANGE CURRENT Series). Paperback, Slater CURRENT Diagnosis & Treatment in Family, 2012, ISBN 978-0—7-170194-5.
 9. Simon, C. Oxford Handbook of General Practice (Oxford Medical Handbooks). Oxford University Press,  Third edition 2010, Oxford, New York, ISBN 978-0-19-923610-7.