Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Доц. Габриела Станева Цанкова д.б.

гр. Варна , бул. "Цар Освободител" №84, Медицински Колеж


Катедра: Микробиология и вирусология
УС:
Е-поща: gabriela.tsankova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Доц. Г. Цанкова е родена на 22.05.1970 г. Завършила е ИПЗКССО гр. Варна - специалност „Медицински лаборант" през  1989 г. и Шуменски университет „Епископ К. Преславски" през 2000 г. - специалност „Биология и химия". През периода 2000- 2012 г. работи като преподавател по практика в Медицински Колеж - Варна, УНС „Медицински лаборант", а от 2012 г. като асистент в Катедра Предклинични и клинични науки, Факултет по фармация, МУ-Варна. През 2013г. придобива ОНС"Доктор" по Научна специалност "Микробиология". През 2014 г. е назначена като главен асистент, а от  2016 г. като доцент към същата катедра. От 2019г. е доцент към Катедра „Микробиология и вирусология" на МУ – Варна. Научните й интереси са свързани основно с проблемите на епидемиологията, профилактиката и превенцията на инфекциозните заболявания.

Публикации

Има над 55 публикации и над 50 участия в научни форуми.


Научни пу​бликации​


Член на