Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Георги Николаев Тодоров д.м.

​​​


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: Georgi.Todorov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 579

 

Биография

Д-р Георги Тодоров е роден през 1988 година в гр. Стара Загора. Завършва средното си образование в гимназия „Иван Вазов" - Стара Загора през 2007 год.

През 2013 год. завършва Медицински университет - „Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна като магистър по специалност „Медицина". През 2015г. в същия университет защищава и образователната степен магистър по специалността „Здравен мениджмънт".

От  2010г.  до  2013г. е стажант и сътрудник към Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Марина" - Варна, като същевременно е и стажант към Първа клиника по хирургия на същата болница. От 2013 год. до момента д-р Георги Тодоров работи като лекар - ординатор в Ангиографски сектор към клиника по „Образна диагностика" на Университетска болница „Св. Марина" - гр. Варна. От 2013г. до 2017г. е хоноруван преподавател към Медицински колеж – Варна.

През 2016г. защитава дисертационен труд на тема „Интервенционални подходи и диагностика при  злокачествени заболявания на хепатобилиарната система" и придобива образователна и научна степен „Доктор". От 2017г. д-р Тодоров е назначен като редовен асистент към катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при Медицински университет - Варна. От м. Юни 2018г. е назначен на академична длъжност „Главен асистент" към същата Катедра. 

Д-р Тодоров преминава през множество обучения и специализации в България и редица европейски държави: в Малмьо, Швеция „Ендоректална ехография", специализация по интервенционална процедури върху хепатобилиарната система в гр. Бърно, Чехия, в Стокхолм, Швеция преминава специализация по „Невроваскуларни интервенции", в Дъблин, Ирландия преминава курс по интервенционална процедури при заболявания на черн дроб, панкреас и стомах. Д-р Георги Тодоров непрекъснато се усъвършенства в професионален аспект като участва в редица български и световни конгреси. 


Публикации

Над 60 публикации на конгреси в международни и български научни списания.

Научни публикации

Отворен достъп 


Член на

Член: на Българската асоциация по радиология (БАР), European Society of Radiology (ESR), CardioVascular and Interventional Radiology (CVIR) ) , European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR).