Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Ева Христова Иванова

гр.Варна 9002, ул. Марин Дринов 55


Катедра: Обща медицина
УС:
Е-поща: eva.hristova@mu-varna.bg
Телефон: +359888327850

 

Биография

Родена е на 27.04.1971 г. в гр. Девня, Варненска област. Завършила е медицина в МУ - Варна през 1997 г. От 2009 г. е асистент по хигиена в Катедра предклинични и клинични науки към Факултета по фармация. Има придобита специалност обща медицина (2007), образователно-квалификационна степен магистър по хомеопатична терапия (2004) и магистър по публична администрация, специалност ‘’Управление на европейски публични проекти’’ (2009).

Публикации

Има три публикации и четири участия в научни форуми. Основно научните интереси са в областта на хигиена на детската и юношеска възраст, хранене и диететика.

Член на

Българското дружество по хранене и диететика, Асоциация на лекарите хомеопати в България, Международна медицинска хомеопатична лига, Европейски комитет за хомеопатия, БЛС