Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

Обучение по педиатрия

Преподаването по педиатрия за студенти по медицина се провежда през зимен и летен семестър на пети курс в общо 210 часа – 90 часа лекции и 120 часа практически упражнения. Курсът на обучение завършва със семестриален изпит. От учебната 2008/ 2009 г. дисциплината се преподава по същата учебна програма и на английски език за чуждестранни студенти.

Хабилитирани преподаватели от катедрата провеждат обучение по педиатрия на студенти от Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здравеопазване и Медицински колеж. Обучението се извършва по специалностите: „Дентална медицина", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Рехабилитатор", „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Социални дейности", „Инспектор по обществено здраве", „Здравен асистент" и „Болногледач". През учебната 2014 г. стартира дистанционно обучение по педиатрия и медицинска генетика за студенти по медицина. За практическите упражнения е предоставена зала с модерно техническо оборудване, позволяваща интерактивно обучение и конферентна връзка. 

Преддипломният стаж по педиатрия се провежда в специализираните клинични структури на катедрата. Неговата продължителност е 51 календарни дни и завършва с полагане на държавен изпит. Учебната и лечебна дейност на стажантите се ръководи от хабилитирано лице, определено от ръководителя на катедрата. Основните форми на обучение са главни и седящи визитации в профилираните клиники, ежеседмични семинарни занятия, представяне на клинични случаи, тематични обзори и др. От 2007 г. в катедрата се обучават студенти по програма Еразъм.

Допълнителна форма на обучение е провеждането на лекционен курс по свободно избираемата дисциплина „Терапия в детската възраст", който традиционно се провежда през летния семестър на пети курс.

 

Следдипломно обучение

В Катедрата по педиатрия се провежда следдипломно обучение по „Педиатрия" за специализиращи лекари. То включва обучение по държавна поръчка, платена специализация по държавна поръчка, индивидуално обучение и тематични курсове.

Понастоящем катедрата е база за обучение на специализиращи лекари по всички тесни педиатрични специалности – детска ендокринология и болести на обмяната, детска клинична хематология и онкология, детска пневмология и фтизиатрия, детска кардиология, детска ревматология, детска гастроентерология, детска нефрология и детска неврология. Катедрата е база и за провеждане на модул „Педиатрия" за лекари, специализиращи „Обща медицина".

Като база за обучение, катедрата дава възможност и за осъвременяване на знанията по основните детски заболявания със своите единадесет специализирани курса годишно. Курсовете са с продължителност от три дни до три месеца и включват лекции и тематични занятия за придобиване на практически умения по обявени теми. Традиционно в катедрата като неизменна форма за следдиполомно обучение остават ежеседмичните колегиуми, главните и седящите визитации по клиники и отделения.

Учебни помагала

Основни учебници:

·         Nelson text book of pediatrics, 2011

 

Препоръчителни учебници:

·         Педиатрия. Под редакцията на проф. Драган Бобев и доц. Евгени Генев, София, 1998.

·         Основи на педиатрията. Проф. Н. Мумджиев, Пловдив, 1998.

·         Терапия на детските болести. Проф. Н. Мумджиев, Пловдив, 1998.

·         Oski Principles and practice of pediatrics, 1990.​​