Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

На Медицински университет - Варна

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна има редовна институционална акредитация получена на 18.02.2021г., ​ с оценка 9,27 за срок от шест години.

Програмна акредитация на професионални направления и специалности

​от регулирани и нерегулирани професии ​

№ по класификатора на областите на висшето образование Професионално направлениеФакултет/ специалност

Дадена акредитация от НАОА  (оценка; на дата)*

Акредитацията изтича на дата
Медицински университет - Варна ​ ​ ​ ​ ​ ​
5. Технически науки5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Факултет по обществено здравеопазване
​положителна оценка; 12.06.2020 г.
​12.06.2023 г.
7. Здравеопазване и спорт

 

 

​ 

 

7.1. Медицина

Факултет по медицина

Специалност "Медицина"

9.28

06.03.2014 г.


10.06.2025г.

7.2. Дентална медицина

Факултет по дентална медицина

Специалност "Дентална медицина"


8.99

11.01.2018 г.​


11.01.2023 г.
7.3. Фармация

Факултет по фармация

Специалност "Фармация"

8.75

07.02.2019 г.

 

07.02.2024 г.

​7.3. Фармация - нерегулирани специалности
​Положителна оценка; 04.03.2021г
​04.03.2023г.
 Факултет по обществено здравеопазване 
 
7.4.Обществено здравеСпециалност "Управление на здравните грижи"
8.26

23.06.2016 г.


​​  В процедура
Специалност ​"Кинезитерапия"​положителна оценка; 27.06.2019г.​27.06.2022г.
7.4. Обществено здраве - нерегулирани специалности

7.89

18.10.2016 г.


В процедура

7.5. Здравни грижиСпециалност "Медицинска сестра"

8.78

26.07.2018 г.​

26.07.2023 г.​
 Специалност "Акушерка"

8.79

26.07.2018 г.​


26.07.2023 г.​
7.5. Здравни грижи – нерегулирани специалности

9.16

08.09.2017 г.


08.09.2023 г.
Медицински колеж - Варна ​ ​ ​ ​ ​ ​
7.5. Здравни грижиСпециалност "Помощник-фармацевт"

 8.96

08.06.2017г.

 


08.06.2022г.


 Специалност "Зъботехник"

9.05

18.05.2017г.

18.05.2023г.
Специалност "Медицински лаборант"

9.02

11.05.2017г.
11.05.2023г.

Специалност "Инспектор по обществено здраве"

8.86

08.06.2017г.


08.06.2022г.
 Специалност "Рехабилитатор"

8.86

22.06.2017г.

22.06.2022г.
 Специалност "Рентгенов лаборант"

8.60

21.05.2015г.

В процедура

 7.5. Здравни грижи – нерегулирани специалности

9.16

08.09.2017 г.​

08.09.2023 г.​
​​Филиал Сливен ​ ​  ​  
 7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"

8.64  

26.07.2018 г.​

​26.07.2023 г.​
Специалност „Акушерка"
​8.43  
26.07.2018 г.​
​26.07.2023 г.​
Филиал Велико Търново ​ ​ ​ ​  
 7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"


8.70   ​

26.07.2018 г.​

​26.07.2023 г.​
Специалност
"Акушерка"
​​8.81  
 26.07.2018 г.​
​26.07.2023 г.​
Филиал Шумен ​ ​ ​
 7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"

​8.69  

26.07.2018 г.​

26.07.2023 г.​
Специалност „Акушерка"
​8.53   ​
26.07.2018 г.​
​26.07.2023 г.​
* Според Закона за висшето образование от 04.06.2004 г. акредитационните процедури се оценяваха по четирибалната система, включваща словесните оценки: „незадоволителна", „задоволителна", „добра" и „много добра", като „Задоволителна" беше най-ниската, а „Много добра" – най-високата възможна оценка. При получена "незадоволителна" оценка се правеше отказ за акредитация.

Според Изменение на Закона за висшето образование от 09.08.2011г., оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00. При получена оценка от 0 до 3,99 се прави отказ за акредитация. Когато получената оценка е от 4,00 до 4,99 срокът на валидност на акредитацията е 3 години, от 5,00 до 6,99 – 4 години, от 7,00 до 8,99 – 5 години и от 9,00 до 10,00 – 6 години. 

​Програмна акредитация на докторски програми ​ ​ ​ ​
№ по класификатора на областите на висшето образованиеПрофесионално направлениеДокторска програма

Дадена акредитация от НАОА  (оценка; на дата)*

Акредитацията изтича на дата
3. Социални, стопански и правни науки

 

 

 3.2. ПсихологияМедицинска психология

9,01

22.12.2017г.

 

       22.12.2023г.
3.7.Администрация и управление Организация и управление извън сферата на материалното производство ( в здравеопазването)

9,39

29.11.2017г.

 

29.11.2023г. 

4. Природни науки, математика и информатика

 

 ​4.1. Физически науки
​Медицинска физика
​8,91
19.12.2016 г.


​19.12.2021 г.
 4.2. Химически наукиБиоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

9,54

26.02.2018г.

 

26.02.2024г.


​Аналитична химия

​8,95 
28.01.2019г.

​28.01.2024г.

4.3. Биологически наукиГенетика

9,45

15.04.2019г.


15.04.2025г.
​Молекулярна биология​8,72
 15.04.2019г.
​15.04.2024г.

Биохимия

9,13

18.12.2017 г.

 ​

18.12.2023 г.

Микробиология

9.68

24.07.2017 г.

 

24.07.2023 г.

Вирусология

9.63

24.07.2017 г.

 

24.07.2023 г.

Физиология на животните и човека

9,32

26.07.2016 г.

 

26.07.2022 г.

7. Здравеопазване и спорт

 


7. 1. МедицинаАнатомия, хистология и цитология

9,38

21.02.2019 г.

 21.02.2025 г.

Патологоанатомия и цитопатология

9,35

29.11.2012г.

 

В процедура

Патофизиология

9,06

21.02.2019г.

 21.02.2025 г.

Клинична лаборатория

9,10

07.03.2019г.

07.03.2025г.

Вътрешни болести

9,07

21.11.2019г.


       21.11.2025г.
Гастроентерология

9,12

07.03.2019г.

07.03.2025г.
Нефрология

9,14

 03.10.2019г.


03.10.2025г.
Ендокринология

9,12

07.03.2019
07.03.2025г.
Белодробни болести

9,24

03.10.2019г.

 

03.10.2025г.

Неврология

9,13

25.07.2019г.

 

25.07.2025г.

Психиатрия

9,19

21.03.2019г.


21.03.2025г.

Детска психиатрия
​8,84
21.03.2019г.
​21.03.2024 г
Съдебна психиатрия
​8,76
21.03.2019г.
​21.03.2024 г.
Дерматология и венерология

9,15

07.03.2019 г.

07.03.2025г. 

Токсикология

8,95

12.12.2013 г.


В процедура

Фармакология / вкл. фармакокинетика и химиотерапия/

9,02

20.04.2017г.


 

20.04.2023г.

Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)
9,20
20.09.2018г.


20.09.2024

Епидемиология

9,25

11.10.2012г.

Началото на 2025г.
Хигиена (вкл.трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)

9,06

30.01.2020г.


30.01.2026г.
Инфекциозни болести

9,18

11.10.2012г.

Началото на 2025г.

Ото-рино-ларингология

9,10

25.07.2019г.

 

25.07.2025г.​

Офталмология

9,19

25.07.2019г.

 

25.07.2025г.

Хирургия

9.29

20.09.2018 г.

 

​     20.09.2024 г.
Анестезиология и интензивно лечение

9,33

25.07.2013 г.

В процедура
Хематология и преливане  на кръв

9,34

25.06.2020г.

25.06.2026 г.
Ортопедия и травматология

9,23

21.02.2019 г.


21.02.2025 г.


Неврохирургия

9.27

05.07.2018г.


05.07.2024г.

Урология

9,14

07.03.2019 г.

07.03.2025г.
Гръдна хирургия

9,16

21.02.2019 г.


21.02.2025 г.

Акушерство и гинекология

9,28

14.09.2012г.


В процедура

Онкология

9,33

25.07.2013 г.

 

В процедура

Кардиология

9.24

05.07.2018г.

 

05.07.2024г.

Съдова хирургия

9,02

14.09.2012г.

 

В процедура

Педиатрия

 9,20

29.03.2018г.

 

29.03.2024г. 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

 

9,28

17.05.2018 г.

 

17.05.2024 г.

Медицина на бедствените ситуации

9,31

25.06.2020г.


25.06.2026 г.
Професионални заболявания

8,97

07.02.2019г.

07.02.2024 г.


Физиотерапия, курортология и рехабилитация

8,97

07.02.2019г.

07.02.2024 г.

Съдебна медицина и деонтология

9,16

21.02.2019г.

21.02.2025 г.
Обща медицина

9,39

14.09.2012г.

В процедура

7.2. Дентална медицина

Хирургична стоматология

9,22

14.09.2012г.


В процедур
а
Ортопедична стоматология

8,76

12.06.2014 г.

В процедура
Терапевтична стоматология

8,68

12.06.2014 г.

В процедура
Детска стоматология

8,70

12.06.2014 г.

 

В процедура

7.3. ФармацияТоксикология

8,95

12.12.2013 г.

В процедура
Фармацевтична химия
8,99
28.07.2016 г.

В процедура


Фармакология / вкл. фармакокинетика и химиотерапия/
8.54

20.04.2017г.В процедура
7.4. Обществено здравеУправление на общественото здраве

9,70

06.02.2015г.

Управление на здравните грижи

9,33

08.01.2015г.

В процедура * Според Закона за висшето образование от 04.06.2004 г. акредитационните процедури се оценяваха по четирибалната система, включваща словесните оценки: „незадоволителна", „задоволителна", „добра" и „много добра", като „Задоволителна" беше най-ниската, а „Много добра" – най-високата възможна оценка. При получена "незадоволителна" оценка се правеше отказ за акредитация.

Според Изменение на Закона за висшето образование от 09.08.2011г., оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00. При получена оценка от 0 до 3,99 се прави отказ за акредитация. Когато получената оценка е от 4,00 до 4,99 срокът на валидност на акредитацията е 3 години, от 5,00 до 6,99 – 4 години, от 7,00 до 8,99 – 5 години и от 9,00 до 10,00 – 6 години.