Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

На Медицински университет - Варна

​​Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варнa има редовна институционална акредитация с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 18.02.2021 г. ( Протокол №5):
  • получена на 18.02.2021г.;
  • с оценка 9,27;
  • за срок от шест години.
Програмна акредитация на професионални направления и специалности

​от регулирани и нерегулирани професии ​

№ по класификатора на областите на висшето образование Професионално направление Факултет/ специалност

Дадена акредитация от НАОА  (оценка; на дата)*

Акредитацията изтича на дата
Медицински университет - Варна ​ ​ ​ ​ ​ ​
5. Технически науки5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Факултет по обществено здравеопазване
​положителна оценка; 12.06.2020 г.
​12.06.2023 г.
7. Здравеопазване и спорт

 

 

​ 

 

7.1. Медицина

Факултет по медицина

Специалност "Медицина"

9.32

10.06.2021 г.


Решение**

7.2. Дентална медицина

Факултет по дентална медицина

Специалност "Дентална медицина"


8.99

11.01.2018 г.​


11.01.2023 г.
7.3. Фармация

Факултет по фармация

Специалност "Фармация"

8.75

07.02.2019 г.

 

07.02.2024 г.

​7.3. Фармация - нерегулирани специалности
​положителна оценка; 04.03.2021г
04.03.2023г.
  Факултет по обществено здравеопазване 
 
7.4.Обществено здравеСпециалност "Управление на здравните грижи"
8.26

23.06.2016 г.


​​В процедура
Специалност ​"Кинезитерапия"​положителна оценка; 27.06.2019г.
​В процедура
7.4. Обществено здраве - нерегулирани специалности

7.89

18.10.2016 г.


В процедура

7.5. Здравни грижиСпециалност "Медицинска сестра"

8.78

26.07.2018 г.​

26.07.2023 г.​
 Специалност "Акушерка"

8.79

26.07.2018 г.​


26.07.2023 г.​
7.5. Здравни грижи – нерегулирани специалности

9.16

08.09.2017 г.


Медицински колеж - Варна ​ ​ ​ ​ ​ ​
7.5. Здравни грижиСпециалност "Помощник-фармацевт"

 8.96

08.06.2017г.

 


В процедура Специалност "Зъботехник"

9.05

18.05.2017г.

В процедура
Специалност "Медицински лаборант"

9.02

11.05.2017г.
В процедура

Специалност "Инспектор по обществено здраве"

8.86

08.06.2017г.


В процедура


 Специалност "Рехабилитатор"

8.86

22.06.2017г.

В процедура
 Специалност "Рентгенов лаборант"

9.13 

 30.06.2022 г.

Решение**


 7.5. Здравни грижи – нерегулирани специалности

9.16

08.09.2017 г.​

08.09.2023 г.
​​Филиал Сливен ​ ​  ​  
  7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"

8.64  

26.07.2018 г.​

​26.07.2023 г.​
Специалност „Акушерка"
​8.43  
26.07.2018 г.​
​26.07.2023 г.​
Филиал Велико Търново ​ ​ ​ ​  
  7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"


8.70   ​

26.07.2018 г.​

​26.07.2023 г.​
Специалност
"Акушерка"
​​8.81  
 26.07.2018 г.​
26.07.2023 г.​
Филиал Шумен ​ ​ ​
  7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"

​8.69  

26.07.2018 г.​

26.07.2023 г.​
Специалност „Акушерка"
​8.53   ​
26.07.2018 г.​
​26.07.2023 г.​
* Според  Закона за висшето образование от 09.08.2011г., оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00. При получена оценка от 0 до 3,99 се прави отказ за акредитация. Когато получената оценка е от 4,00 до 4,99 срокът на валидност на акредитацията е 3 години, от 5,00 до 6,99 – 4 години, от 7,00 до 8,99 – 5 години и от 9,00 до 10,00 – 6 години. 

​Програмна акредитация на докторски програми ​ ​ ​ ​
№ по класификатора на областите на висшето образование Професионално направление Докторска програма

Дадена акредитация от НАОА  (оценка; на дата)*

Акредитацията изтича на дата
3. Социални, стопански и правни науки

 

 

  3.2. Психология Медицинска психология

9,01

22.12.2017г.

 

22.12.2023г.
3.7.Администрация и управление Организация и управление извън сферата на материалното производство ( в здравеопазването)

9,39

29.11.2017г.

 

29.11.2023г. 

4. Природни науки, математика и информатика

 

 


  4.2. Химически науки Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

9,54

26.02.2018г.

 

26.02.2024г.


​Аналитична химия

​8,95 
28.01.2019г.

28.01.2024г.

4.3. Биологически науки Генетика

9,45

15.04.2019г.

​Молекулярна биология​8,72
 15.04.2019г.
15.04.2024г.

Биохимия

9,13

18.12.2017 г.

 ​

18.12.2023 г.

Микробиология

9.68

24.07.2017 г.

 

24.07.2023 г.

Вирусология

9.63

24.07.2017 г.

 

24.07.2023 г.

7. Здравеопазване и спорт

 


7. 1. Медицина Анатомия, хистология и цитология

9,38

21.02.2019 г.

 21.02.2025 г.

Патологоанатомия и цитопатология

9,41

02.06.2022г.

Решение**

Патофизиология

9,06

21.02.2019г.

 21.02.2025 г.

Клинична лаборатория

9,10

07.03.2019г.

07.03.2025г.

Вътрешни болести

9,07

21.11.2019г.


       21.11.2025г.
Гастроентерология

9,12

07.03.2019г.

07.03.2025г.
Нефрология

9,14

 03.10.2019г.


03.10.2025г.
Ендокринология

9,12

07.03.2019
07.03.2025г.
Белодробни болести

9,24

03.10.2019г.

 

03.10.2025г.

Неврология

9,13

25.07.2019г.

 

25.07.2025г.

Психиатрия

9,19

21.03.2019г.


21.03.2025г.

Детска психиатрия
​8,84
21.03.2019г.
​21.03.2024 г
Съдебна психиатрия
​8,76
21.03.2019г.
​21.03.2024 г.
Дерматология и венерология

9,15

07.03.2019 г.

07.03.2025г. 

Токсикология

9,16

02.06.2022 г.


Решение**

Фармакология / вкл. фармакокинетика и химиотерапия/

9,02

20.04.2017г.


 

В процедура

Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)
9,20
20.09.2018г.


20.09.2024

Епидемиология

9,38

08.07.2021г.

 Решение**
Хигиена (вкл.трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)

9,06

30.01.2020г.


30.01.2026г.
Инфекциозни болести

9,37

08.07.2021г.

    
     Решение**
Ото-рино-ларингология

9,10

25.07.2019г.

 

25.07.2025г.​

Офталмология

9,19

25.07.2019г.

 

25.07.2025г.


Хирургия

9.29

20.09.2018 г.

 

    20.09.2024 г.
Анестезиология и интензивно лечение

9,40

14.10.2021г.

 Решение**
Хематология и преливане  на кръв

9,34

25.06.2020г.

25.06.2026 г.
Ортопедия и травматология

9,23

21.02.2019 г.


21.02.2025 г.


Неврохирургия

9.27

05.07.2018г.


05.07.2024г.

Урология

9,14

07.03.2019 г.

07.03.2025г.
Гръдна хирургия

9,16

21.02.2019 г.


21.02.2025 г.

Акушерство и гинекология         9,39    14.10.2021г.

Онкология

9,39

02.06.2022 г.

 Решение**

Кардиология

9.24

05.07.2018г.

 

05.07.2024г.

Съдова хирургия

9,34

14.10.2021г

 

 Решение**

Педиатрия

 9,20

29.03.2018г.

 

29.03.2024г. 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

 

9,28

17.05.2018 г.

 

17.05.2024 г.


Медицина на бедствените ситуации

9,31

25.06.2020г.


25.06.2026 г.
Професионални заболявания

8,97

07.02.2019г.

07.02.2024 г.


Физиотерапия, курортология и рехабилитация

8,97

07.02.2019г.

07.02.2024 г.

Съдебна медицина и деонтология

9,16

21.02.2019г.

21.02.2025 г.
Обща медицина

9,19

 28.10.2021г.

 Решение**

7.2. Дентална медицина

Хирургична стоматология

9,05

20.01.2022г.


Решение**

Протетична дентална медицина

9,40

12.05.2022 г.

Решение**
Терапевтична дентална медицина

9,41

12.05.2022 г.

Решение**
Детска дентална медицина 

9,33

12.05.2022 г.

 

Решение**

7.3. Фармация Токсикология

9,29

10.02.2022 г.

Решение**

​Технологии на лекарствените форми и биофармация
​8.76
07.07.2022г
Решение**

​Фармакогнозия и фитохимия
​8.20
07.07.2022г.
Решение**
Фармацевтична химия
8,99
28.07.2016 г.

В процедура


Фармакология / вкл. фармакокинетика и химиотерапия/
8.54

20.04.2017г.В процедура
Фармакоикономика и фармацевтична регулация
​8,70
10.02.2022 г.
​Решение**
Болнична фармация
​8.61
10.02.2022 г.
​Решение**
7.4. Обществено здраве Управление на общественото здраве

9,70

06.02.2015г.

Управление на здравните грижи

9,33

08.01.2015г.

В процедура ** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата програмна акредитация, съгласно чл.81 ал.2 от ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления.

* Според Закона за висшето образование от 09.08.2011г., оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00. При получена оценка от 0 до 3,99 се прави отказ за акредитация. Когато получената оценка е от 4,00 до 4,99 срокът на валидност на акредитацията е 3 години, от 5,00 до 6,99 – 4 години, от 7,00 до 8,99 – 5 години и от 9,00 до 10,00 – 6 години.