Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Лаборатория по биохимия

 Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици

През 2007 год. с финансовата подкрепа на Фонд Научни Изследвания към МОМН е учредена първата в България и на Балканите високо технологична научно-изследователска Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици при Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на МУ “Проф. Д-р П. Стоянов”.

Лабораторията, която е Асоцииран партньор на Европейската организация по нутригеномика NuGО, предоставя експертиза в областта на общественото здраве, здравословното хранене и безопасната околна среда.

Основните направления  на Лабораторията са:

  • Хранене: функционални храни, антиоксиданти: Ефекти на антиоксиданти, растителни храни и биологично активни вещества върху метаболитната адаптация при хора, на моделни системи от клетъчни култури и при експериментални животни; Антиоксидантна, противовъзпалителна и противодиабетна активност на български медицински растения като потенциален ресурс за нутрацевтици;
  • Хранене и болести: оксидативен стрес, възпаление, метаболитни нарушения: Оксидативен статус при пациенти с метаболитни нарушения, затлъстяване, диабет, хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа и други заболявания; Експериментално моделиране на оксидативен стрес и възпаление за оценка влиянието на храни, добавки и лекарства и тяхната токсичност;
  • Нутригеномика: Хранене и метаболитна адаптация; Проучване на наличието на някои полиморфизми в гени, свързани с изява на високостепенно затлъстяване и метаболитен синдром в българската популация.

Лабораторната обезпеченост с най-модерно научно оборудване позволява работа с клетъчни култури и анализ на различни гени, свързани с развитието на редица заболявания.