Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. д-р Мюжгян Исмаил Сабри д.оз.

​гр. Велико Търново, Ул. „Михаил Кефалов" №2


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: m.sabri@mu-varna.bg
Телефон: 089 462 2365

 

Биография

​Мюжгян Исмаил Сабри е родена на 20.09.1972 г. в гр. Димитровград.

От 1992 г. до 2000 г. работи като медицинска сестра в МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград" АД, Вътрешно отделение с гастроентерологичен профил.

От 2000 г. до 2015 г. работи като ендоскопска и онкологична сестра при ЕТ „Д-р Бисер Симеонов - Амбулатория за индивидуална специализирана практика по вътрешни болести и онкология", гр. Разград.

От 2014 г. до 2015 г. работи като помощник - асистент по Анатомия и физиология в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

От 2017 до 2022 г. работи в Регионална здравна инспекция, гр. Шумен, Дирекция „Надзор на заразните болести" на длъжност „главен инспектор". 

През  2022 г. след  конкурс е назначена за  асистент в Катедра „Здравни грижи" на Филиал – Велико Търново към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна.

ОБРАЗОВАНИЕ

През 1992 г. завършва Полувисш медицински институт „Иван П. Павлов" гр. Русе, специалност „Медицинска сестра", общ профил.

През 2003 г. завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, образователно-квалификационна степен „бакалавър", специалност „Социална педагогика", защитена дипломна работа на тема: „Медико-социални аспекти при отглеждане на деца в детски ясли". 

През 2004 г. завършва Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" гр. Варна, образователно-квалификационна степен „магистър", специалност „Социален мениджмънт", защитена магистърска теза: „Проблеми при употреба на наркотици сред непълнолетните".

През 2015 г. завършва Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна, образователно-квалификационна степен „магистър", специалност „Управление на здравните грижи".

През 2022 г. защитава дисертационен труд на тема „Профилактика на рака на маточната шийка: Оценка на информираността при здрави и болни жени" и придобива образователна и научна степен „Доктор".

От м. септември 2023 г. е зачислена като  специализант в Медицински университет – Варна, специалност “Обществено здравеопазване“.

 През мес. октомври 2023 г. след успешно издържан конкурс заема АД „Главен асистент“ в Катедра „Здравни грижи“.

Публикации

Има над 13 участия в национални научни форуми,  участие в международни научни форуми, над 10 курса по продължаващо обучение и повишаване на професионалната квалификация.

Научни публикации

Член на