Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ОБЯВЛЕНИЕ № 110-495 /08.03.2023


​                                                                              

Решение за класиране към Обявление № 110-495 /08.03.2023 г.

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

I. Процедура за подбор на 41 преподаватели, от които 27 млади преподаватели до 34 г., обучаващи студенти в Професионални направления 7.1 Медицина и 7.5. Здравни грижи за участие в краткосрочна специализация (двуседмична специализация). Специализациите са възможни в асоциираните партньори по проекта - Université de Tours – Франция, Ruhr Universität Bochum – Германия, Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH" – Германия и Turin University – Италия при изискване за минимум 4 часа преподаване седмично.

Мобилността ще се проведе, съобразно индивидуалните възможности на всеки участник и при налични възможности в партниращия университет.

 1. Изисквания към кандидатите
 • Да са преподаватели/млади преподаватели до 34 г. от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
 • Професионалното направление, в което преподавателите обучават студенти, да съответства на професионалното направление в Обявата;
 • Да владеят английски език – най-малко ниво B1;
 • Да участват в специализация по проекта за първи път;
 • Да заявят готовност за споделено преподаване във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;

 

2.       Необходими документи

 

II. Процедура за подбор на 8 постдокторанти, специализанти, изследователи и учени, от които 1 млад учен до 34 г.  за извършване на научноизследователска дейност, работещи/ извършващи дейност в професионални направления 7.1 Медицина и/или 7.5 Здравни грижи за участие в изходящи тримесечни мобилности. Мобилностите са възможни в асоциираните партньори по проекта - Université de Tours – Франция, Ruhr Universität Bochum – Германия, Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH" – Германия и Turin University – Италия.

Мобилността ще се проведе, съобразно индивидуалните възможности на всеки участник и при налични възможности в партниращия университет.

Мобилността може да включва една или повече от следните дейности - обучение и обмяна на опит; преподаване; изпълнение на научноизследователски задачи.

 1. Изисквания към кандидатите
 • Да са постдокторанти, специализанти, изследователи, учени и млади учени от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
 • Професионалното направление, в което пост-докторантите, специализантите, изследователите, учените и младите учени работят/се обучават, да съответства на професионалното направление в Обявата;
 • Да владеят английски език – най-малко ниво B1;
 • Да участват в мобилност по проекта за първи път;
 • Да заявят готовност за подготовка и публикуване на поне една публикация в специализирано научно издание, индексирано в Web of Science или SCOPUS и/или участие в научен форум, в резултат от научноизследователската дейност по време на мобилността (за мобилности с цел обучение и/или научноизследователска дейност).

 

2.    Необходими документи

III.Класиране на кандидатите

                      Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максимално заложения брой преподаватели за участие в краткосрочни специализации/ пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени за участие в 3-месечна мобилност.

IV.Място и срок за подаване на документите за участие в подбора

                      Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 17.03.2023 г.

                      Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

V.Етапи

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите след изтичане на посочения срок.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд​