Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ОБЯВЛЕНИЕ № 110-637 / 29.03.2023 г.

​                                                                             

 Решение за класиране към Обявление № 110-637/29.03.2023 г.

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на преподаватели
от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за участие в обучения за придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения (английски език) – 160 часа - продължаващо обучение по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“

 

I.            Описание на предвиденото обучение

Обученията са предвидени за преподавателите, обучаващи студенти в Професионални направления 7.1 Медицина и 7.5 Здравни грижи.

1.1. Кратко описание на предвидените обучения

      Обучението е предвидено да се проведе за 15 преподаватели от Медицински университет – Варна, в дистанционна форма, в групи до 7 участници с общ хорариум 160 академични часа.

      Целта на обучението е повишаване на квалификацията на преподавателите по отношение на чуждоезиковите им умения (английски език), вкл. професионална терминология, на нива Intermediate (B1.2 и B2.1) и Upper-Intermediate (B2.2) по Европейската езикова рамка.

      Обучението приключва с финален изпит и на успешно завършилите курса се издава сертификат за владеене на английски език, съгласно Европейската езикова рамка.

1.2. Период на провеждане на обученията

Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията след одобрение на участниците и сформиране на групите за обучения. Обучението се очаква да стартира през месец април 2023 г.

II.             Изисквания към кандидатите

  • Да са преподаватели от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
  • Да участват за първи път в обучение по проекта;
  • Да са преподаватели от МУ-Варна, обучаващи студенти в професионални направления 7.1 Медицина и 7.5 Здравни грижи;
  • Да владеят английски език на ниво B1 (нивото на владеене на езика се самооценява и декларира в заявлението за кандидатстване, а при наличие на документ за езикова компетентност се прилага копие). 

III.            Необходими документи

3.1.  Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта- Приложение №1;

3.2.  Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №2;

3.3.  Автобиография;

3.4.  Копие от документ за владеене на английски език (в случай, че кандидатът разполага с такъв документ) 

IV.   Класиране на кандидатите

Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максимално заложения брой преподаватели за участие в чуждоезиково обучение (15 преподаватели). 

V.            Място и срок за подаване на документите за участие

   Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. “Марин Дринов“ №55 в сграда Ректорат на МУ-Варна, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до пет работни дни от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на университета.

   Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност“ (каб. 212) до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване. 

 VI.            Етапи

6.1.  Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор. В случай на отказ от страна на вече одобрен кандидат на етап подбор на целевата група или последващо напускане се извършва замяна със следващия класиран кандидат.

6.2.  Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите след изтичане на посочения срок.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд