Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Покана за подбор на обучителна организация

                                                                               


№ 110-414/ 23.02.2023 г.

по Дейност 7. Професионално развитие на преподавателите в Медицински университет-Варна и Варненски свободен университет

на Проект №BG05M2ОP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

Покана за подбор на обучителна организация за провеждане на обучения на преподаватели от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“
за придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения (английски език) – 160 часа
Продължаващо обучение

 

1.   Описание на предвиденото обучение

Целева група:

Обученията са предвидени за преподавателите, обучаващи студенти в професионални направления 7.1 Медицина и 7.5 Здравни грижи.

Цел на обучението:

Целта на обучението е повишаване на квалификацията на преподавателите по отношение на чуждоезиковите им умения (английски език), вкл. професионална терминология, на ниво по Европейската езикова рамка, съобразно езиковите познания на кандидатите.  

Очаквани резултати от обучението:

В резултат от обучението си в този курс, участниците в него се очаква да придобият/ усъвършенстват чуждоезикови знания и умения, с помощта на които да подобрят качеството на обучение по магистърски и докторски програми в Медицински университет - Варна.

Форма на провеждане на обучението:

Обучението е предвидено да се проведе за 15 преподаватели от Медицински университет – Варна, в дистанционна форма, в групи до 7 участници с общ хорариум 160 академични часа.

Обучението приключва с финален изпит и на успешно завършилите курса се издава сертификат за владеене на английски език, съгласно Европейската езикова рамка.

2.   Период на провеждане на обучението

Обучението да се проведе в периода март 2023 – ноември 2023 г. при подаване на заявка за обучение с конкретни дати и брой лица.

3.    Цена за провеждане на обучението

Цената за един обучаем е в размер на 720 лв. с ДДС съгласно Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите. Общата стойност на договора е в размер на 10 800 лв. с ДДС, от която 40% авансово плащане след представяне на фактура и 60% окончателно плащане след приключване на обученията и представяне на документите, описани в договора.

Оферти с единична цена и обща стойност, които не съответстват на посочените в заповедта и поканата за подбор на обучителна организация по проекта подлежат на отстраняване.

4. Изисквания към обучителната организация

Кандидатстващите заинтересовани страни и организации подават оферти за провеждане на обучението, заедно с документи, които доказват съответствието със следните изисквания:

1. Да представят детайлна учебна програма за провеждане на обучението с описание на методи, които ще се използват, съобразени с целевата група;

2. Опит при провеждане на поне едно фирмено езиково обучение през последните две години, считано от датата на подаване на офертата;

3. Да разполага с обучители/лектори с опит при провеждане на обучения с идентичен и сходен предмет с този на предвиденото обучение, посочени в списък на предложените обучители, заедно с приложени автобиографии.

 

5. Необходими документи за участие в конкурса за подбор на обучителна организация:

5.1. Заявление за участие;

5.2 Детайлна учебна програма за провеждане на обучението с описание на методи, които ще се използват, съобразени с целевата група;

5.3. Документи, доказващи опит при провеждане на поне едно фирмено езиково обучение през последните две години, считано от датата на подаване на офертата;

5.4. Списък на предложените обучители, заедно с приложени автобиографии.

 

6. Срок на сключените договори

        Договорите с избраните изпълнители за провеждане на обученията на преподаватели се сключват за срок до 30.11.2023 г. или до изпълнение на предвидените обучения (160 часа).

 

 7. Място и срок за подаване на документите за участие

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до пет работни дни от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на университета.

В случай, че документите са подписани с електронен подпис (КЕП) е допустимо да бъдат изпратени на e-mail: uni_projects@mu-varna.bg всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до пет работни дни от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на университета.

 

8. Класиране на кандидатите

Класирането на офертите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените в т. 4. Изисквания към обучителната организация. След извършване на подбора одобрената обучителна организация ще бъде поканена да сключи договор за провеждане на обученията.  

 Приложения:

1. Заявление за участие (Приложение I);

2. Проект на договор (Приложение II).

 

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

 

Проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"
е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд