Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Актуално


ЕЗИКОВА ПРАКТИКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК /до Пловдив и назад/​​
За пореден път студентите първокурсници по медицина и дентална медицина, англоезично обучение, от Медицинския университет – Варна взеха участие в традиционната годишна езикова практика. По време на тридневното си пътуване (12 – 14.04.2024 г.) те се запознаха с част от културното и историческото наследство на България и имаха възможност да практикуват български език, да опитат традиционна българска храна. Вижте повече тук.​
МЕЖДУКУЛТУРЕН ГИМНАЗИТЕТ /добра практика за преодоляване на езикови бариери и създаване на нови приятелства/
На 15. и 25. април 2024 г. се проведе езикова практика съвместно между Катедра „Славянски езици и комуникации“ към ДЧЕОКС при Медицинския университет – Варна и Първа езикова гимназия (I ЕГ). Вижте повече тук.


Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт  на
Медицинския университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна, организира
 
 VІІІ МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ
 
Чуждият език и съвременното висше
образование
23-25 юни 2017 г. - Варна
 
Каним всички колеги да вземат участие с доклади и да споделят своите научни търсения и професионални наблюдения по следните основни направления:

 •  Езикова комуникация и европейско пространство;
 •  Комуникативно поведение, речеви стратегии и тактики;
 •  Комуникативна компетентност в специализираното обучение;
 •  Лингвистични и културологични аспекти на комуникативното обучение;
 •  Актуални стратегии и подходи в преподаването на чужд език;
 •  Електронно обучение в академичен контекст;
 •  Спортни умения в академична среда.
   
Работни езици: български, английски, немски, руски.
 
Всички доклади ще бъдат рецензирани и публикувани след приемане от редакционна колегия.
 
Организационен  комитет:
 
Председател
Проф. В. Тачева, д.ф.
Ръководител на Катедра по славянски езици и комуникации
e-mail: tacheva@mu-varna.bg,
тел.: +359/ 52/ 677 012  

Членове:
Доц. И. Мерджанов, д.п.
Ст. преп. Илина Дойкова, д.ф.
Ст.преп. Надежда Амуджиева
Ст. преп. Йорданка Стефанова
Ст. преп. Севда Христова
Ст. преп. Жулиета Виденова
 
СЕКЦИИ:
Секция "Български език"
Ст. преп. Йорданка Стефанова
Ст. преп. Катерина Пенева
Ст. преп. Петя Райкова
тел.: +359 52/ 677 050  (вътр.26-62)

Секция "Английски език"
Ст. преп. Светла Трендафилова
Ст. преп. Илина Дойкова, д.ф.
тел.: +359 52/ 677 050 (вътр. 26-61)

Секция "Немски и латински език (френски, испански, и т.н.)"
Доц. И. Мерджанов, д.п.
Ст.преп. Надежда Амуджиева
тел.: +359 52/ 677 050 (вътр. 26-58)

Секция "Руски език"
Ст. преп. Севда Христова
тел.: +359 52/ 677 050 (вътр. 26-60)

Секция "Спорт"
Ст. преп. Жулиета Виденова
Ст. преп. Даниела Петрова
тел.: +359 52/ 677 050 (вътр. 20-81)

Технически секретар и комп. обработка:
Преп. Валентина Симеонова
Мариана Белова

За участие в конференцията  е необходимо:

 1. Изпращане на заявка за участие и резюме до 300 думи на български език до 19.02.2017 г. на електронен адрес: Ezik_konf17@mu-varna.bg
 2. Потвърждение за приемане на заявка до 10.03.2017 г.
 3. Изпращане на докладите за рецензиране до 20.04. 2017 г.
 4. Потвърждение за приемане на доклада до 10.05.2017 г.
 5. Изпращане на докладите в цялостен и завършен вид за публикуване до 31.05.2017 г.
 6. Такса за правоучастие:
 • 80 лв по банков път
 • 100 лв при регистрация на място
 • 100 лв без присъствие
 • 40 евро / 50 евро
5. Заплащане на таксата за правоучастие по банков път до: 31.05.2017 г.
 
Таксата включва: коктейл, конферентни материали, участие в заседания, издаване на сборник, кафе паузи, рецензиране на докладите.
ВАЖНО: Данните за сметка и фактури ще се изпратят след  одобряването на темата и приемането на доклада за участие.
 
Всеки участник има право на един доклад – самостоятелно или в съавторство.
 
6. Изисквания за оформление на докладите – използвайте допълнителния файл с изисквания и шаблон за доклада.
 
Разходите  за път, нощувка и храна са за сметка на участниците.
 
Организационният комитет си запазва правото за промени.