Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Асистент на лекар по дентална медицина

asistent_DEntalna_MEdicina.jpg

 Придобилите квалификация по професията "Асистент на лекар по дентална медицина" подпомагат/асистират на лекаря по дентална медицина в предоставянето на дентално-медицинска помощ в лечебни заведения за първична и специализирана дентално-медицинска помощ, регистрирани по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Трудовите дейности, осъществявани от асистента на лекаря по дентална медицина, целят осигуряване на качествена дентална грижа, по-голямо удобство за пациента, намаляване на времето, необходимо за зъболечение.

Асистентът на лекаря по дентална медицина може да работи в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове. Той подпомага дейността на лекаря по дентална медицина при провеждане на профилактични мероприятия, в лечебния процес и през възстановителния период.

В своята работа асистентът на лекаря по дентална медицина спазва принципите за добра дентална грижа и изпълнява назначенията на лекаря по дентална медицина. Грижата за пациента е насочена основно към осигуряване на физически и психологически комфорт по време на престоя на пациента в лечебното заведение за дентално-медицинска помощ. Под ръководството на лекаря по дентална медицина асистентът извършва трудови, но не преки самостоятелни лечебни дейности, които допринасят за осигуряване на високо качество на дентално-медицинската дейност.

 

КОЛКО ВРЕМЕ ПРОДЪЛЖАВА КУРСЪТ:  Срокът на обучение е 10 месеца, дневна форма  при общ брой часове 960 (390 теория и 570 практика).

 

КОЙ ГО ОРГАНИЗИРА: Курсът се организира от Центъра за професионално обучение към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна.

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА НОВ КУРС:

Нов курс се сформира при наличието на минимум:
15 кандидата  - за град Варна
7 кандидата – за град Велико Търново

 

КОГА: Начало – месец май 2021г., при спазване на условията за започване на нов курс.


КЪДЕ:  Обучението се провежда в градовете Варна и Велико Търново в  базите на Медицински Университет-Варна.

ВАЖНО: Във връзка със Заповед № 100-160 гр. Варна, от 13.03.2020 г. на Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. – Ректор на МУ–Варна, считано от 14.03.2020 г. обучението по всички специалности в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов" – Варна, в това число и към ЦПО, ще се провежда чрез електронната система Blackboard на университета, както и чрез други технически методи, средства и платформи за електронно обучение, въведени в обучителния процес.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

За град Варна документите се подават на имейла на Центърът – cpo@mu-varna.bg

За град Велико Търново документите се подават във Филиала на Медицински университет – Варна (сградата на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий" - ул. „Михаил Кефалов"  № 2). Телефони за контакт: 0887 627 789 ; 062/69 00 24


С КАКЪВ ДОКУМЕНТ ЗАВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:

В края на обучението, при успешно положен държавен изпит, на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация валидно в България и страните от ЕС.

КОЛКО СТРУВА:

Таксата за обучение е 2200 лв. (две хиляди лева) внесена по

 БАНКОВА СМЕТКА:

 Банка ДСК – ЕАД, клон Варна

 BIC: STSABGSF

 IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: Участие в курс за Асистент на лекар по дентална медицина

ИЗИСКВАНИЯТА:

Входящото минимално образователно равнище е завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити и  документ за здравословно състояние.

За обучение по професията "Асистент на лекар по дентална медицина" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваният да притежава по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ  СЕ ПОДАВАТ:

Документ за завършено  образование (диплома);

Ксерокопие на личната карта;

Медицинско свидетелство;

Заявление до Директора на ЦПО;

Вносна бележка за платена такса;

4 броя снимки паспортен формат;

КОНТАКТИ: Тел: 0888/550-196, Teл:+ 359 52 677-244

 cpo@mu-varna.bg

Центърът за професионално обучение към МУ-Варна е с Лицензия № 2012121016 от 11.12.2012 г. издадена от Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.