Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н.

Директор на филиал Сливен

гр. Варна 9010, ул. Хр. Смирненски № 1, МБАЛ „Св.Марина“, І КНБ


Катедра: Директор Филиал Сливен
УС:
Е-поща: ivan.dimitrov@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 978 524

 

Биография

Роден през 1977 г. в гр. Варна. Завършва средно образование в ІV Езикова гимназия „Фр. Ж.-Кюри” – Варна с преподаване на френски език. Висше образование – Медицина завършва в Медицински университет – Варна. След дипломирането си е зачислен като редовен докторант към Катедрата по неврология при МУ – Варна. През 2007 г. придобива специалност по нервни болести. От 2009 г. има образователна и научна степен „Доктор”, присъдена от Висшата атестационна комисия, за разработването на дисертационен труд на тема „Проучване на деменциите и леките когнитивни нарушения сред населението на град Варна“. Работи последователно като асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по неврология към МУ – Варна. От 2013 г. е доцент. През същата година е избран за първи ръководител на Катедрата по здравни грижи във Филиал Сливен на МУ – Варна. От учебната 2015/2016 г. е директор на филиала.

Работи по специалността си в Първа клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Има придобита квалификация по клинична невропсихология, електроенцефалография и евокирани потенциали.

Основни научни интереси – невродегенеративни заболявания – болест на Алцхаймер и други деменции, множествена склероза, невроонкология, образна и електрофизиологична диагностика в неврологията.

Публикации

Основен автор или съавтор е на повече от 50 пълнотекстови публикации и 3 монографии. Има над 80 участия в национални и международни научни форуми.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Български лекарски съюз, Българско дружество по неврология, Бългрска асоциация по невроонкология, Асоциация за двигателни нарушения, Европейска асоциация по невроонкология. Консултант е на Фондация Състрадание Алцхаймер.