Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл.ас. Даниела Събева Тасева д.оз.


Катедра: Филиал Велико Търново
УС:
Е-поща: daniela.taseva@mu-varna.bg
Телефон: 0899 887 216

 

Биография

Родена на 12.06.1963 година в град Горна Оряховица.

През 1983 г. завършва Полувисш медицински институт" „Д-р Върбан Генчев – Велико Търново, специалност „Медицинска сестра". През 1988 година придобива професионална квалификация по педагогика, а през 1997 година завършва ВТУ „Св.св Кирил и Методий" с магистърска степен по „Социални дейности" и „Здрвноосигурителни системи".

През 2018 г получава магистърска степен по Управление на здравните грижи в Медицински университет-Варна.

От 1983г . до 2007 т е преподавател в Медицински колеж , гр. Велико Търново. За учебната 2012/13 г е хоноруван преподавател към Катедра „ Здравни грижи" на МУ Плевен.

За периода 2009 – 2011 г . е ръководител на Областен център по приемна грижа, разкрит по проект на УНИЦЕФ.

Работи като главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване" на Община Велико Търново за периода 2012-2015 г.

От м.март 2021 г е зачислена като  специализант   МУ- Варна по неклиничната специалност "Обществено здравеопазване". 

През м. май  2022 г. защитава дисертационен труд на тема „Взаимодействие на медицинската сестра със семействата на деца с увреждания при оказване на интегрирани грижи " и придобива образователна и научна степен" доктор"

Има участия в квалификационни курсове, обучения и семинари (със сертификати). 

През м. декември 2022 г. придобива специалност по „Обществено здравеопазване" в Медицински университет-Варна.

След успешно издържан конкурс през м. април 2023 г. заема АД „Главен асистент“ в Катедра „Здравни грижи“.​


Публикации

Член на

Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;