Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Проф. Иван Стоянов Александров д.пс.н.МБАЛ „СВ. МАРИНА” ЕОД – Варна
Първа психиатрична клиника


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: ivan.aleksandrov@mu-varna.bg, i_s_aleksandov@abv.bg
Телефон: 0887799008

 

Биография

Биография Иван Александров е доцент и доктор по психология. Завършва психология в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий". На 26 години печели награда от Националното младежко изложение за изобретения и иновации 2004 и „Асоциация България". През 2008 г. придобива образователна и научна степен „доктор" присъдена от Висшата атестационна комисия. Води лекционни курсове като хоноруван преподавател към Технически университет – Варна и студентски стажове към ВСУ „Ч. Храбър" – Варна. Работил е като консултант и експерт към ВМА/МБАЛ – Варна, ВМА – София и Министерство на отбраната.

От 2010 г. работи като клиничен  психолог в Първа клиника по Психиатрия към УМБАЛ „Св.Марина" ЕАД, а от 2011 г. е избран за главен асистент в катедра „Психиатрия и медицинска психология".

През 2015 г. е избран за доцент по специалност „Медицинска психология" към МУ-Варна. В същата година е избран и за ръководител катедра „Здравни грижи" във филиала на МУ-Варна в гр. Сливен.

Проявява научни интереси в областите - психология на личността, медицинска психология, обща и клинична психология.

Практическата му насоченост е в направленията свързани с психологическата диагностика, консултирането, психологическите измервания, методиката на научните изследвания и статистиката.


Публикации

Автор е и участник в над 60 научни изследвания касаещи личностното функциониране, тревожността, мотивацията, стреса и средовите условия. Сред авторите е на 2 учебника – по медицинска психология и психиатрия.
Заявил е проект на дисертационен труд за присъждане на научна степен – доктор на психологическите науки на тема – „Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда".


Член на

Управителният съвет и секретар на дружеството на психолозите в България – клон Варна.