Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

                                                                               
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 110-2210/18.12.2023

 

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

  1.  Процедура за подбор на студенти/докторанти за участие в курсове в рамките на магистърските програми „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“, разработени по проект „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, преподавани, вкл. чрез дигитално образователно съдържание (в Blackboard) на английски език.

Участието в курсове е предвидено за студенти/докторанти, които се обучават в професионално направление 7.1. Медицина или 7.5. Здравни грижи на Медицински университет – Варна.

Възможните курсове, в които студентите могат да се запишат за участие са:

Магистърска програма „Изкуствен интелект в биомедицината“:

•             Биомедицински изображения/ Biomedical imaging

•             От молекули до клетки/ From molecules to cells

•             Биоетика и ИИ/ Bioethics and AI

 

                Магистърска програма „Изкуствен интелект в здравеопазването“:

•             Биомедицински изображения/ Biomedical imaging

•             AI and child care / ИИ и детски грижи

•             Биоетика и ИИ/ Bioethics and AI

 

       II.            Изисквания към кандидатите

  • Да са студенти/докторанти в професионално направление 7.1. Медицина или 7.5. Здравни грижи от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
  • Да са студенти, които имат минимален среден успех от предходна учебна година „Добър“ /да са докторанти, които имат минимален среден успех от дипломата за висше образование „добър“ (ще се проверява служебно при получаване на заявленията);
  • Да владеят английски език – най-малко ниво B1 по Европейската езикова рамка;

II. Необходими документи

2.1. Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта - Приложение №1​;​

2.2. Копие от документ за владеене на английски език (в случай че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);

IV. Класиране на кандидатите

                      До участие в класиране се допускат само кандидатите, които отговарят на заложените в т. II изисквания - да са студенти/докторанти в професионално направление 7.1. Медицина или 7.5. Здравни грижи от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна; да са студенти, които имат минимален среден успех от предходна учебна година „Добър“/ да са докторанти, които имат минимален среден успех от дипломата за висше образование „добър“; да владеят английски език – най-малко ниво B1 по Европейската езикова рамка;

V. Място и срок за подаване на документите за участие в подбора

                      Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна, с адрес: гр. Варна, ул. “Марин Дринов“ № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч. или електронно на имейл uni_projects@mu-varna.bg в срок до 20.12.2023 г.

Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна или на посочения имейл до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд