Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Решение за класиране към обявление №110-1863/26.10.2021г.  за избор на  2 (двама) изследователи по работен пакет 4 (РП4) - „Роботизирана хирургия“ по проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, за длъжност „Млад учен Център по роботика МУ-Варна“,  категория изследовател без научна степен R1 позиция 12, таблица 6.9.4 от проектната обосновка за РП4.

_______________________________________________________________


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия" („проекта"),  на основание заповед № Р-100-682 от 04.10.2021г. на Ректора на МУ-Варна, и във връзка с изискванията за предварителен подбор за сключване на трудов договор по проекта на изследователи без научна степен R1, които не са били обект на предварителна оценка в проектната обосновка, описани в Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 год.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за 2 (двама) изследователи в Работен пакет 4 (РП4) от проекта - „Роботизирана хирургия" за длъжност „Млад учен център по роботика МУ Варна",  Категория изследовател без научна степен R1, съгласно позиция 12 в таблица 6.9.4 от проектната обосновка за РП4.

1.  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

  1.  Извършва научни изследвания, анализи, диагностика и медицинска дейност във връзка с изискванията на Д3, Департамент „Роботизирана хирургия" – РП4, Център за роботизирана хиругия към МУ-Варна, Направление „Роботизирана обща хириргия";
  2. Прилага съвременни методи за осъществяване на анализ и контрол;
  3. Прави разчети във връзка с направените изследвания, оформя резултатите и съставя техническата документация за изпълнените работи по целите на проекта;
  4. Анализира и систематизира получените резултати от направените изследвания;
  5. Участва в провеждане на научни изследвания и/или във внедряването и публикуването на реализираните разработки и научни публикации по целите на проекта и Д3;
  6. Участва във внедряването и публикуването на резултатите от изследванията;
  7. Извършване на дейности в срок и обем, съгласно изискванията на РП-4 „Роботизирана хирургия" и възложените задачи от ръководителя на Центъра по роботизирана хирургия при МУ-Варна и ръководителя на Центъра за компетентност (ЦК).
  8. Подпомага водещите изследователи и  изследователите с научна степен в процеса на постигане на резултатите от научната програма на проекта;
  9. Прилага съвременни технически средства за обработване на информация, в това число и работа със стандартни и/или специализирани компютъризирани системи.

2. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
2.1. да са завършили висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,  изследовател без научна степен R1 – персонал с висше образование и подходящ трудов стаж, който може да включва и обучение по докторски програми;
2.2. да провеждат изследвания под надзор на водещите изследователи;
да развиват знания в конкретната предметна област - направление „Роботизирана обща хириргия", насочени към методологиите и дисциплината на научните изследвания;
2.3 да демонстрира добро разбиране в предметната област на изследването;
2.4 да извършват научни изследвания, анализи, диагностика и медицинска дейност във връзка с изискванията на РП4, направление „Роботизирана обща хириргия";
2.5 да оформят разчети по направените изследвания, оформяне и отчитане на документацията;
2.6 да участва в провеждане на изследвания и във внедряването и публикуването на разработки и публикации по целите на проекта и направление „Роботизирана обща хириргия" ;
2.7 да извършва дейностите в срок и обем, съгласно изискванията на РП4 „Роботизирана хирургия", направление „Роботизирана обща хириргия" и възложените задачи от ръководителя на Центъра по роботизирана хирургия при МУ-Варна и ръководителя на ЦК;
2.8 да подпомага водещите изследователи и  изследователите с научна степен;
да прилага съвременни медицински средства за обработка на информация;
2.9  да работи в екип със съответни комуникативни умения;
2.10 Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът с избрания кандидат се сключва за за срока на проекта до 31.12.2023 г., а месечното възнаграждение се определя в бюджета на проекта за категорията изследовател R1.           

 3.  Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

  1.  Заявление до Ректора на МУ-Варна за участие в конкурса по образеца на проекта (публикувано е на страницата на МУ-Варна и Центъра за компетентност (ЦК) /Приложение №1/;
  2.  Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта (публикувано е на страницата на МУ-Варна и Центъра за компетентност) /Приложение №2/;
  3.  Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (публикувана е на страницата на МУ и ЦК) /Приложение №3/;
  4.  Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта (публикувана е на страницата на МУ и ЦК) /Приложение №4/;
  5.  Заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина;
  6. Заверено копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);
  7.  Заверени копия от официални документи, които удостоверяват професионалния опит на кандидата (трудова книжка; осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
    

4. Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

  1.  Проверка на подадените от кандидатите документи;
  2.  Събеседване с кандидатите, допуснати за участие в конкурса.
    

5. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес:  гр.Варна, ул. "Марин Дринов" №55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 7 (седем) работни дни от публикуване на обявлението за конкурса на интернет страницата на университета. Разглеждат се само документите, постъпили в деловодството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна до изтичане на посочения срок, независимо от начина на тяхното подаване.

6. Етапи на конкурса:

  1. Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите. На този етап се проверява съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

6.2. Недопуснатите кандидати до следващия етап се уведомяват за това, а допуснатите кандидати се уведомяват за деня и часа на провеждане на следващия етап - събеседване.

6.3. Събеседване - Темите, предмет на събеседване с кандидатите ще бъдат свързани с изпълнение на дейностите по РП4 направление „Роботизирана обща хириргия" и извършваните научни изследвания  за срока на проекта до 31.12.2023г.

В условията на извънредна епидемична обстановка или други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и Центъра за компетентност.

 

Изготвил:                                       

Боряна Маркова- Технически сътрудник  по проекта

Съгласували:

Галя Ставрева – Счетоводител по проекта

Силвия Димитрова – Технически сътрудник по проекта