Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Медицински университет–Варна - Вашият успех е нашата цел!

В МУ-Варна се прилагат най-съвременните технологии в обучението. Студентите използват платформа за допълващо електронно обучение Blackboard с богато съдържание на електронни помагала, които могат да достъпват както от персоналните си компютри, така и от мобилните си телефони. В обучението по анатомия широко се използват 3D технологиите – 3D софтуеър, 3D сканиране и принтиране, холограми. Виртуалната микроскопия дава възможност на студентите за разглеждане на микроскопски препарати в голяма резолюция дори и от разстояние. Системата „Turning Point Technology" дава възможност за бърз контрол на усвоеното учебно съдържание в реално време чрез специални устройства – кликери.

Една от основните цели в обучението по медицинските специалности е  хармонизиране и интегриране на предклиничното и клиничното обучение. Специално внимание и значителни средства университетът инвестира в развиване на методите за симулационно обучение. Симулаторите в областта на хирургията, ехографските изследвания, спешната медицина и анестезиологията, акушерството и гинекологогията, денталната медицина помагат на студентите да приложат на практика наученото. Осигурена е видеовръзка в реално време – между операционни и учебни зали.

Освен практика в симулационна обстановка, студентите на МУ-Варна разполагат с богати възможности да прилагат в реална среда усвоените знания и умения. МУ-Варна разполага с многобройни клинични бази, намиращи се на територията на цялата страна. Основна база за обучение на студенти, специализанти и докторанти е Университетската болница „Св. Марина" във Варна - най-модерната лечебно-диагностична структура в Североизточна България, разполагаща с апаратура от най-ново поколение. Към университета функционират и първите в страната университетски аптеки, които предоставят реална среда за обучение на студентите от специалностите „Фармация" и „Помощник-фармацевт". Студентите от Факултета по дентална медицина, имат възможността да се обучават в първия и единствен до момента в страната Университетски медико-дентален център, разполагащ с техника и апаратура без аналог.

В Медицински университет - Варна се провеждат и много извънаудиторни практики като летни училища, различни модули и  семинари (спешна медицина, реакция при бедствени ситуации, морска медицина, морски инциденти, морска патофизиология), езикова практика за чуждестранните студенти в България. Отличилите се студенти традиционно посещават най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици – CERN в Швейцария.

В резултат на активните международни отношения (университетът си партнира с 91 международни партньори от 5 континента) в МУ-Варна ежегодно гостуват гост-лектори от водещи университети от цял свят.

Заставайки зад убеждението, че науката е двигател на прогреса в обществото и трябва да бъде в полза на това общество, Медицински университет – Варна 

прави големи инвестиции и в развитието на изследователската дейност, като предоставя богати възможности на своите студенти, докторанти и специализанти да участват в национални и международни научни събития, в многобройни научно-изследователски проекти.

Университетът развива и активна обществено-полезна дейност с провеждането на редица социални, здравни и информационни кампании, организирани от студенти и преподаватели като акции по кръводаряване, кампании „Диабет", анти-спин кампании, кампании, промотиращи оралното здраве и много други.

Университетът е направил необходимото не само за гладкото протичане на учебния процес, но и да бъдат улесни максимално студентите от административна гледна точка. С информационно-комуникационни платформи – web  студенти  и web учител студентите в МУ-Варна заверяват дисциплини и семестри по електронен път, електронно кандидатстват и проверяват класирането си за стипендии и общежития, заплащат по електронен път своите такси.

Варненският медицински университет предлага на своите студенти модерна среда с неограничени възможности да развиват себе си. Редом с  високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика, библиотека с електронни читални и осигурен достъп до най-добрите световни информационни бази-данни, университетът осигурява на своите студенти модерна спортна база и професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол, тенис, бокс.  Медицинският университет във Варна е единственият в страната, който предлага на своите студенти и обучение по ветроходство на собствени ветроходни лодки. Любителите на музиката, танците и театралното изкуство могат да се включат в  университетската рок-група, трупата по народни танци или студентска театрална трупа.