Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Национална научна програма ,,ВИХРЕН“Резюме

Проектът CHiP-BiD се финансира от Министерството на образованието и науката по Национална научна програма ,,Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука" /ВИХРЕН/ по покана на Фонд ,,Научни изследвания".

Проектът стартира на 1 февруари 2022 г. и се предвижда да продължи 60 месеца.


 Научни Цели и обхват

Основната цел на проекта е разкриването на тъканта на произход на циркулиращите нуклеозоми и задълбочено разбиране на тяхната стойност като маркери при здраве и болест. Целта ще бъде постиганата чрез изследване на състава на циркулиращите хистонови комплекси в серум от пациенти, страдащи от някои от най-честите заболявания в клиничната практика: онкологични състояния (напр. рак на гърдата и белия дроб) и сърдечно-съдови заболявания. Серумните хистонови комплекси ще бъдат визуализирани чрез комбинация от микроскопски и флоуцитометрични подходи и генерираните изображения ще бъдат анализирани посредством изкуствен интелект. Ще бъде извършено и дълбоко секвениране на ДНК, свързана с циркулиращите хистонови комплекси.