Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Обява за подбор на студенти за участие в изходящи тримесечни мобилности за обучение по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ 


ОБЯВЛЕНИЕ

№ 110-2085 / 28.11.2022


Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на 12 студента за участие в изходящи тримесечни мобилности за обучение по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването".

Предвидената изходяща тримесечна мобилност е за студенти от професионално направление 7.1. Медицина в асоциирания партньор по проекта Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH" – Германия. Повече информация за болницата може да намерите тук.

Мобилността е с продължителност три месеца (минимум 90 дни) и в рамките ѝ могат да се провеждат следните стажове:

  • Акушерство и гинекология,
  • Вътрешни болести,
  • Хирургически болести,
  • Детски болести

Комбинирането на стажове е възможно, но следва да е съобразено с графика на преддипломния стаж на студентите. Проведените в рамките на мобилността стажове ще бъдат признати за проведен преддипломен стаж (изцяло или частично в зависимост от продължителността на съответния стаж).

Индивидуалната подкрепа за целия период е в размер на 3051 лв., а единичният разход за пътуване е в размер на 538 лв.

Мобилността ще се проведе, съобразно индивидуалните възможности на всеки участник, предвидените графици за преддипломен стаж в МУ-Варна и наличните възможности в партниращото лечебно заведение в периода от началото до средата на 2023 г.

Държавните изпити се провеждат по предварително одобрения график. Пропуснати по време на мобилността Държавни изпити се отработват в съответствие с предвидените в Правилника за Учебната дейност регулации.

 

I. Изисквания към кандидатите

  • Да са студенти от шести курс на обучение от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна;
  • Професионалното направление, в което се обучават студентите да съответства на професионалното направление в Обявата;  
  • Да владеят английски език – най-малко ниво B1;
  • Да владеят немски език – най-малко ниво B1;
  • Да са студенти, които имат минимален среден успех от следването до момента „Мн. добър 4,50"

II. Необходими документи

2.1.  Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта - Приложение №1;

2.2. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №2;

2.3. Копие от документ за владеене на английски език;

2.4. Копие от документ за владеене на немски език;

2.5. Уверение от Деканата на Факултет „Медицина" за среден успех от следването;

III. Класиране на кандидатите

                      Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максимално заложения брой студенти за участие в 3-месечна мобилност в Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH" – Германия.

IV.Място и срок за подаване на документите за участие в подбора

                      Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 9.12.2022 г..

Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

V. Етапи

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а допуснатите кандидати се уведомяват за деня и часа на провеждане на следващия етап – събеседване на английски език и немски език.

5.3. Събеседване на английски и немски език.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.


 Решение за класиране към Обявление № 110-2085/28.11.2022 г. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд