Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Решение за класиране  към  обявление  за подбор на преподаватели за участие в обучения по проект № BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“


Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), финансиран от финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на преподаватели
от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна за участие в обучения за развитие на дигитални компетентности в курсове за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"

 

I.   Описание на предвиденото обучение

Обученията са предвидени за преподавателите, обучаващи студенти в Професионални направления 7.1 Медицина и 7.5 Здравни грижи.

Предвидените обучения са както следва:

ТемаПродължителностФорма на провеждане
Дигитални умения (интензивно обучение) 24 учебни часа Присъствено на територията на Медицински университет – Варна в групи до 7 участника
Дигитални умения (продължаващо обучение)80 учебни часа Дистанционна форма на обучение

 

Повече информация за обучението може да намерите тук.

II.   Период на провеждане на обученията

Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията след одобрение на участниците и сформиране на групите за обучения. Първите групи се планират да стартират през месец февруари 2022 г.

 III.   Изисквания към кандидатите

 • Да са преподаватели от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна
 • Да участват за първи път в обучение по проекта
 • Професионалното направление, в което преподавателите обучават студенти, да съответства на професионалното направление в Обявата
 • Да владеят английски език (нивото на владеене на езика се самооценява и декларира в заявлението за кандидатстване)
   

IV.   Необходими документи

  1. Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта- Приложение №1;
  2. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №2;
  3. Автобиография;
  4. Копие от документ за владеене на английски език (в случай, че кандидатът разполага с такъв документ)
    

V.  Класиране на кандидатите

Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максималния заложен брой преподаватели (25 преподаватели в курс за интензивно обучение; 25 преподаватели в курс за продължаващо обучение), за изпълнение на заложения индикатор по проекта за брой преподаватели, преминали успешно предвидените курсове за повишаване на квалификацията.


VI.    Място и срок за подаване на документите за участие

                 Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес:  гр. Варна, ул. "Марин Дринов" №55 и се предават в каб. 212 в сграда Ректорат на МУ-Варна, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 11.02.2022 г.

                 Разглеждат се само документите, постъпили в деловодството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна и каб. 212 до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.


VII.   Етапи

  1. Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор. В случай на отказ от страна на вече одобрен кандидат на етап подбор на целевата група или последващо напускане се извършва замяна със следващия класиран кандидат.
  2. Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите след изтичане на посочения срок.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.


--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд