Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Решение за класиране  към  обявление № 110-852/20.04.2022 г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 110-852/20.04.2022 г.

 

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на трима преподаватели за участие в краткосрочни двуседмични специализации по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"

Настоящата покана е за краткосрочна специализация (двуседмична специализация) в професионално направление 7.1. Медицина и 7.5. Здравни грижи в асоциирания партньор по проекта Turin University – Италия при изискване за минимум 4 часа преподаване седмично.

Мобилността ще се проведе, съобразно индивидуалните възможности на всеки участник и при налични възможности в партниращия университет.

         I.            Изисквания към кандидатите

  • Да са преподаватели от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна;
  • Професионалното направление, в което преподавателите обучават студенти, да съответства на професионалното направление в Обявата;
  • Да владеят английски език – най-малко ниво B1 (нивото на владеене на езика се самооценява и декларира в заявлението за кандидатстване);
  • Да заявят готовност за споделено преподаване във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър";
  • Предимство имат млади преподаватели на възраст до 34 години.

       II.            Необходими документи

2.1.  Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта - Приложение №1;

2.2. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №2;

2.3. Автобиография;

2.3. Копие от документ за владеене на английски език (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване)

     III.            Класиране на кандидатите

Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максимално заложения брой преподаватели за участие в краткосрочната специализация в Turin University – Италия.

    IV.             Място и срок за подаване на документите за участие в подбора

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес:  гр. Варна, ул. "Марин Дринов" №55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до пет работни дни от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на университета.

Разглеждат се само документите, постъпили в деловодството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

      V.            Етапи

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор. Предимство имат млади  преподаватели на възраст до 34 години.

5.2. Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите след изтичане на посочения срок.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект № BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд