Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За насВх.№110-847 / 20.04.2022

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

по Дейност №8 Кариерно консултиране и ориентиране на студенти

на Проект № BG05M20P001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна

образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на

биомедицината и здравеопазването"

за организиране на КАРИЕРНИ БОРСИ за студенти и работодатели

 

Решение за класиране  към  обявление  за подбор на кандидати, за организиране и провеждане на  2 (два) броя кариерни борси по проект № BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"


Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

 

Покана за подбор на кандидати

за организиране на 2 (два) броя КАРИЕРНИ БОРСИ за студенти и работодатели

1.    Описание на предвидените събития

Целева група:

Кариерната борса е предвидена за студенти в последен курс на обучение по професионални направления (ПН) 7.1. Медицина и 7.5. Здравни грижи от Медицински университет – Варна.

Цел на събитията:

Целта на кариерните форуми е да се подпомогне кариерната реализация на завършващите студенти от МУ-Варна и да се осигурят активни партньорски взаимоотношения с работодателите, взели участие в кариерната борса.

Очаквани резултати:

Електронните средства – като електронната поща, социалните мрежи и др. ограничават личния контакт и представляват своеобразна бариера в разпознаването на ролите „работодател" и „служител". 

При участие в кариерните борси, на студентите от Медицински университет – Варна ще бъде предоставена възможност за лична среща с участващите работодатели, и да им  представят своите автобиографии и мотивационни писма, а работодателите – да получат бърза представа за техните компетентности и комуникационни умения. Чрез кариерните борси ще се скъси дистанцията между „работодател" и „служител" и ще се подпомогне процеса на кариерна реализация на студентите от университета на пазара на труда.

Форма на провеждане:

Кариерните борси е предвидено да се проведат присъствено в общо два дни, един ден през първата година и в един ден през втората година от проекта. 

2.      Период на провеждане на кариерната борса

Първа кариерна борса - м. май – м. юни 2022 г.

Втора кариерна борса – м. октомври – м. ноември 2022 г.

Конкретната дата на кариерната борса ще бъде посочена от Възложителя в писмената заявка до Изпълнителя.

3.      Пределна цена

Предвидената цена за 1 брой кариерна борса е в размер на 8 500 лв. с ДДС, общо за двете кариерни борси 17 000 лв. с ДДС. Оферти над пределната цена няма да бъдат разглеждани, а участниците ще бъдат отстранени от участие.

4.      Срок на договора

Договорът с избрания изпълнител се сключва до 31.12.2022г.

5.      Изисквания към кандидатите

5.1  Да притежават опит в изпълнение на минимум една услуга с предмет, идентичен и/ или сходен с този на предвидената услуга в поканата, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

„Идентичен или сходен предмет" означава дейност/и по организиране на събития, фокусирани/ориентирани към образованието и иновациите в обучението на студенти от медицински специалности и/или здравни и научни форуми.

5.2  За доказване на съответствието с поставеното изискване кандидатът представя към офертата Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поканата, с посочване на стойности, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (договори, референции и др.).

5.3   Да представят детайлна програма и описание за провеждане на събитията, които ще се използват, съобразно с целевата група и очакваните резултати;

5.4   Да осигурят реклама на кариерните борси чрез постери, флаери или други рекламни материали и медийно присъствие, за отразяване на събитията.

5.5   Да осигурят зала за провеждане на кариерните борси с мултимедия и рекламни щандове за работодателите.

6.      Място и срок за подаване на документите за участие

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 29.04.2022 г.

В случай, че документите са подписани с електронен подпис (КЕП) е допустимо да бъдат изпратени на e-mail на сектор Деловодство - office_mu@mu-varna.bg всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 29.04.2022 г.

Класирането на офертите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените в т. 4. Изисквания към кандидатите.

След извършване на подбора одобрената изпълнителна организация ще бъде поканена да сключи договор за провеждане на кариерните борси.


--------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------

Проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд