Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас


Решение за класиране  към Обявление за предварителен подбор за назначаване на експерти към екипа за организация и управление по проект „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“


ОБЯВЛЕНИЕ

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), в изпълнение на изискванията на Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за предварителен подбор за назначаване на експерти към екипа за организация и управление по проекта за следните позиции:

1.    1 (един) експерт административни дейности

1.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1.Подпомага дейността на Ръководителя и Координаторите по проекта при осъществяване на проектните дейности;

2.Участва в управление на документооборота по проекта, изготвяне на административна и друга документация, в това число поддържа, съхранява и архивира документацията по проекта под формата на досие на проекта;

3.Подпомага координатора на проекта при подготовката и окомплектоването на документацията, придружаваща отчетите по изпълнение на проектните дейности;

4. Подпомага Ръководителя и Координаторите в процесите, свързани с организацията на студентски кариерни борси, мрежи от кариерни центрове, студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност, както и дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студенти;

5. Осигурява необходимото съдействие при  изготвянето  на  справки  и документи при проверка по проекта от компетентните органи;

6. Изпълнява и други дейности, възложени от Ръководителя на проекта, свързани с изпълнението му.

1.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър" и/или „Магистър" в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки";

3. За предимство ще се счита опит в организацията и управлението на проекти и владеене на чужд език/ английски език.

2.  1 (един) ИТ експерт 

2.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Подпомага ръководителя на екипа на оперативно ниво за координиране на изпълнението на отделните дейности по изграждане на дигиталната среда;

2. Организира и контролира дейностите, свързани с изграждането на мултимедийни виртуални зали за синхронно провеждане на отдалечени лекции по проекта;

3. Подпомага контролирането на изпълнението на заложените по проекта индикатори по внедряване на дигитално съдържание;

4. Подпомага подготвянето на междинните и окончателните технически и финансови отчети по проекта;

5. Изпълнява и други дейности, възложени от Ръководителя на проекта, свързани с изпълнението му;

6. Подпомага останалите членове на екипа по проекта в рамките на своите компетенции.

2.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен – Бакалавър и/или „Магистър" в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика", професионално направление „Информатика и компютърни науки";

3. За предимство ще се счита опит в организацията и управлението на проекти и владеене на чужд език/ английски език.

ІІ. Срок на договора и начин на определяне на  месечното възнаграждение:

Договорите с избраните кандидати се сключват за срока на проекта - до 31.12.2023 г., а възнаграждението се определя от Вътрешните правила за проектната дейност в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна.  

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

3.1. Заявление до Ректора на МУ-Варна за участие в конкурса по образеца на проекта- Приложение №1;

3.2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта - Приложение №2;

3.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност - Приложение №3;

3.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №4;

3.5. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър" и/или „бакалавър" в приложимите случаи в области на висше образование "Социални, стопански и правни науки" или „Природни науки, математика и информатика";

3.6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация), където е приложимо;

3.7. Копие от официални документи, които удостоверяват професионалния опит на кандидата (трудова книжка; осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес:  гр. Варна, ул. "Марин Дринов" №55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 5 (пет) работни дни от публикуване на обявлението за конкурса на интернет страницата на университета.   

Разглеждат се само документите, постъпили в деловодството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна до изтичане на посочения срок, независимо от начина на тяхното подаване.

V. Етапи на конкурса:

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите. На този етап се проверява съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Недопуснатите кандидати до следващия етап се уведомяват за това, а допуснатите кандидати се уведомяват за деня и часа на провеждане на следващия етап - събеседване.

5.3. Събеседване - Темите, предмет на събеседване ще бъдат с насоченост към уменията, квалификацията и личните качества на кандидатите за изпълнение на отговорностите, описани към съответната позиция, за срока на проекта до 31.12.2023 г.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка или други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.


--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

 

Проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд