Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас


Решение за класиране  към  обявление №110-2189/08.12.2021 г. за избор на 4 (четирима) експерти към екипа за организация и управление по проект № BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ за позиции: експерт „Административни дейности“ – 1 бр., юрист – 1 бр., експерт „Човешки ресурси“ – 1 бр., експерт ЗОП – 1 бр.


ОБЯВЛЕНИЕ

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), в изпълнение на изискванията на Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

      за предварителен подбор за назначаване на експерти към екипа за организация и управление по проекта за следните позиции:

 

1.    1 (един) експерт административни дейности

1.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Подпомага дейността на Ръководителя и Координаторите по проекта при осъществяване на проектните дейности;

2. Участва в управление на документооборота по проекта, изготвяне на административна и друга документация, в това число поддържа, съхранява и архивира документацията по проекта под формата на досие на проекта;

3. Подпомага координатора на проекта при подготовката и окомплектоването на документацията, придружаваща отчетите по изпълнение на проектните дейности;

4. Подпомага Ръководителя и Координаторите в организацията на работни срещи по проекта, информационни мероприятия, обучения, специализации, мобилности и др. и изготвя протоколи от провежданите срещи, заседания и др.;

5. Осигурява необходимото съдействие при  изготвянето  на  справки  и документи при проверка по проекта от компетентните органи;

6. Изпълнява и други дейности, възложени от Ръководителя на проекта, свързани с изпълнението му.

1.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки";

3. За предимство ще се счита опит в организацията и управлението на проекти и владеене на чужд език/ английски език.

 

2.  1 (един) юрист

2.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Консултира, предоставя становище, изготвя и съгласува документи във връзка с изискванията на АДБФП, Ръководството за изпълнение на АДБФП, Условията за кандидатстване по процедура „Модернизация на висшите училища" на ИА „Програма за образование", ЗУСЕСИФ и други нормативни актове, касаещи изпълнението на проекта – национални и на ниво Европейски съюз;

2. Изготвя и актуализира вътрешни правила/процедури, свързани с изпълнението на проекта;

3. Съгласува договорите за назначаване и допълнителните споразумения с екипа по управление и изпълнение на проекта;

4. Съгласува документацията на обществени поръчки за доставки/услуги, попадащи в обхвата на проекта за съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП и подготвя договор/и  за обществена/и  поръчка/и;

5. Изготвя и други договори, свързани с изпълнение на дейностите по проекта;

6. Подпомага останалите членове на екипа по проекта в рамките на своите компетенции.

2.2 Изисквания към кандидатите:

1. Висше образование в ОКС "Магистър" в област на висше образование "Социални, стопански и правни науки".

2. Професионален опит – опит в организацията и управлението на поне 1 (един) проект, финансиран по национални или международни програми  и владеене на чужд език/ английски език;

 

3. Експерт „Човешки ресурси" – 1 бр.

3.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

          1. Изготвя проекти на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудовите договори на екипа по проекта и извършва регистрирането им в НАП;

          2. Изготвя справка към месечните отчети, отнасяща се до отчитането на отработените часове на членовете на екипите за управление и изпълнение по проекта;

          3. Участва в изготвянето на длъжностни характеристики на членовете на екипа за управление и изпълнение по проекта;

          4. Участва в подготовката на документи за отчет и одит на проекта;   

          5. Подпомага останалите членове на екипа по проекта в рамките на своите компетенции;

3.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър" и/или „Магистър" в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки";

3. За предимство ще се счита опит в организацията и управлението на най-малко 1 (един) проект, финансиран по национални или международни програми и владеене на чужд език/ английски език.

 

4.   1 (един) Експерт ЗОП

4.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Подготвя и актуализира плана за външно възлагане по проекта;

2. Провежда пазарно проучване, събира обобщава публично достъпна информация от интернет сайтове за цени на стоки/услуги – предмет на процедура/и за възлагане на обществена/и поръчка/и  за определяне на тяхната прогнозна стойност;

3. Подготвя документацията по възлагане на обществените поръчки и оформя електронното досие на обществената поръчка в централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки (ЦАИС) в съответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП;

4. Организира процеса по провеждане на обществената поръчка, разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в поръчката; 

5. Подготвя договорите с изпълнители и осъществява контрол върху изпълнението на сключените договори за възлагане на обществените поръчки.

4.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки";

3. Професионален опит - опит при изпълнението на дейности, свързани с подготовката и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП.

4. За предимство ще се счита опит в организацията и управлението на най-малко 1 (един) проект,  по национални или международни програми  и владеене на чужд език/ английски език.

 

ІІ. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорите с избраните кандидати се сключват за срока на проекта - до 31.12.2023 г., а възнаграждението се определя от Вътрешните правила за проектната дейност в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна.  

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса, срок и място за подаването им:

3.1. Заявление до Ректора на МУ-Варна за участие в конкурса по образеца на проекта- Приложение №1;

3.2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта - Приложение №2;

3.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност - Приложение №3;

3.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №4;

3.5. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър"и/или „бакалавър" в приложимите случаи в област на висше образование "Социални, стопански и правни науки";

3.6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

3.7. Копие от официални документи, които удостоверяват професионалния опит на кандидата (трудова книжка; осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес:  гр.Варна, ул. "Марин Дринов" №55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 5 (пет) работни дни от публикуване на обявлението за конкурса на интернет страницата на университета.   

Разглеждат се само документите, постъпили в деловодството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна до изтичане на посочения срок, независимо от начина на тяхното подаване.

V. Етапи на конкурса:

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите. На този етап се проверява съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Недопуснатите кандидати до следващия етап се уведомяват за това, а допуснатите кандидати се уведомяват за деня и часа на провеждане на следващия етап - събеседване.

5.3. Събеседване - Темите, предмет на събеседване ще бъдат с насоченост към уменията, квалификацията и личните качества на кандидатите за изпълнение на отговорностите, описани към съответната позиция, за срока на проекта до 31.12.2023 г.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка или други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда или в „хибридна форма".

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд