Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Решение за класиране  към  обявление №110-2251/16.12.2021 г. за избор на 14 (четиринадесет) експерти към екипа за изпълнение по проект № BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"


ОБЯВЛЕНИЕ


Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), в изпълнение на изискванията на Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

      за предварителен подбор за назначаване на експерти към екипа за изпълнение по проекта за следните позиции:

 

1.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Анатомия и клетъчна биология

1.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

1.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на анатомията и клетъчната биология;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.     

 

 2.  2 (двама) Експерта „Образователни дейности" в направление Анатомия и клетъчна биология

2.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

2.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Професионален опит – преподавателски стаж минимум 1 г.  и опит в подготовката на учебни материали в областта на анатомията и клетъчната биология;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.     

 

3.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Медицинска генетика

3.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

3.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на медицинската генетика;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.


4. 1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение

4.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

4.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на образната диагностика;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

5.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Обща, оперативна и роботизирана хирургия

5.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

5.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на обща и роботизирана хирургия;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

6.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Фармацевтични технологии

6.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

6.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.3. Фармация, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на технология на лекарствата и биофармацията;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.


7.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Дентално материалознание  и пропедевтика на протетична дентална медицина

7.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

7.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен – ОКС „Магистър" и/или ОНС „Доктор" в професионално направление 5.6. Материали и материалознание, област на висшето образование „Технически науки";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на наноматериали, нанотехнологии и адитивни технологии в медицината;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.


8.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Икономика и управление на здравеопазването

8.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

8.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на икономиката и управлението на здравеопазването;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

9.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Икономика и управление на здравеопазването

9.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

9.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки";

3. Професионален опит – преподавателски стаж минимум 1 г.  и опит в подготовката на учебни материали в областта на финансовия мениджмънт и счетоводство в здравеопазването;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.     

 

10.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление  Социална медицина и организация на здравеопазването

10.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

10.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на социалната медицина, общественото здраве и здравния мениджмънт;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

11.  2 (двама) Експерта „Образователни дейности" в направление  Хигиена и епидемиология

11.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

11.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на хигиената и/или храненето;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

12.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление  Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването

12.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

12.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висшето образование „Технически науки";

3. Професионален опит – преподавателски стаж минимум 1 г.  и опит в подготовката на учебни материали в областта на биомедицинските технологии;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.     

 

ІІ. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорите с избраните кандидати се сключват за срока на проекта - до 31.12.2023 г., а възнаграждението се определя от Вътрешните правила за проектната дейност в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна и/или съобразно Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", където е приложимо.  

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса, срок и място за подаването им:

3.1. Заявление до Ректора на МУ-Варна за участие в конкурса по образеца на проекта- Приложение №1;

3.2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта - Приложение №2;

3.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност - Приложение №3;

3.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №4;

3.5. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър" и/или ОНС „доктор" в области на висше образование "Здравеопазване и спорт" или "Технически науки" или "Социални, стопански и правни науки";";

3.6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

3.7. Копие от официални документи, които удостоверяват професионалния опит на кандидата (трудова книжка; осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес:  гр.Варна, ул. "Марин Дринов" №55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 5 (пет) работни дни от публикуване на обявлението за конкурса на интернет страницата на университета.   

Разглеждат се само документите, постъпили в деловодството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна до изтичане на посочения срок, независимо от начина на тяхното подаване.

V. Етапи на конкурса:

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите. На този етап се проверява съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Недопуснатите кандидати до следващия етап се уведомяват за това, а допуснатите кандидати се уведомяват за деня и часа на провеждане на следващия етап - събеседване.

5.3. Събеседване - Темите, предмет на събеседване с кандидатите ще бъдат свързани с изпълнение на дейностите по проекта в рамките на компетентностите, които са описани към съответната позиция,  за срока на проекта до 31.12.2023 г.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка или други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда или в „хибридна форма".

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд