Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Решение за класиране към Обявление № 110-1784 /11.10.2023 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 110-1784/11.10.2023


Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

І. Обявявам поканa за подбор на 13 преподаватели, от които 4 млади преподаватели до 34 г., обучаващи студенти в Професионални направления 7.1 Медицина и 7.5. Здравни грижи за участие в краткосрочна специализация (двуседмична специализация) в Universitatea Ovidius Din Constanta, Румъния – асоцииран партньор по проекта при изискване за минимум 4 часа преподаване седмично.

Мобилността ще се проведе, съобразно индивидуалните възможности на всеки участник и при налични възможности в асоциираните партньори по проекта.

1. Изисквания към кандидатите

  • Да са преподаватели/млади преподаватели до 34 г. от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
  • Професионалното направление, в което преподавателите обучават студенти, да съответства на професионалното направление в Обявата;
  • Да владеят английски език – най-малко ниво B1;
  • Да участват в специализация по проекта за първи път;
  • Да заявят готовност за споделено преподаване във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;

 

2. Необходими документи

  • Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта- Приложение № 1;
  • Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение № 2;
  • Автобиография;
  • ·Копие от документ за владеене на английски език (в случай че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване).​

III. Класиране на кандидатите

 Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максимално заложения брой преподаватели за участие в краткосрочни специализации.

IV.Място и срок за подаване на документите за участие в подбора

 Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 17.10.2023 г.

  Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

V.Етапи

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите след изтичане на посочения срок.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд