Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

​                                                                             

​​


Решение за класиране към Обявление №  110-1248 /11.07.2023 ​


ОБЯВЛЕНИЕ

№ 110-1248/11.07.2023

 

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

I. Обявявам процедура за подбор на 7 преподаватели от асоциираните партньори по проекта, работещи/ извършващи дейност в професионални направления 7.1 Медицина и/или 7.5 Здравни грижи за участие във входящи 3-месечни мобилности с цел преподаване (90 часа).

1. Изисквания към кандидатите:

·      Да са преподаватели от асоциираните партньори по проекта;

·      Професионалното направление, в което преподавателите работят/ извършват дейност да съответства на професионалното направление в Обявата;

·      Да владеят английски език – най-малко ниво B1;

·      Да участват в мобилност по проекта за първи път;

2. Необходими документи:

·      Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта - Приложение №1;

·      Копие от документ за владеене на английски език (в случай че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване).

II. Класиране на кандидатите

                      Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максимално заложения брой преподаватели за участие във входящи 3-месечни мобилности.

III. Място и срок за подаване на документите за участие в подбора:

                      Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч. или на e-mail: uni_projects@mu-varna.bg в срок до 17.07.2023 г.

                      Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна или на посочения e-mail адрес до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

V.Етапи

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите след изтичане на посочения срок.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

ANNOUNCEMENT № 110-1248/11.07.2023

 

The Management of MU-Varna and the Team Management of Project BG05M2OP001-2.016-0025 "Creating of a multidisciplinary educational environment for development of specialists with integral competencies in biomedicine and health care" ("Project"), funded by the Operational Program "Science and Education for Smart Growth", co-financed by the European Union through the European Social Fund

ANNOUNCЕ

 

I. Procedure for selection of 7 lecturers from the associated partners, working/ carrying out activities in professional field 7.1. Medicine and professional field 7.5. Healthcare for participation in incoming 3-month mobilities for teaching (90 hours).

1. Requirements for applicants:

  • To be lectures from the associated partners of the project;
  • The professional field the lectures are working in/ carrying out activities to correspond to the professional field in the Announcement;
  • To be fluent in English — at least level B1;
  • To participate in the project mobility for the first time;

2. Required Documents

  • Application form to the Project Manager for participation in the competition in accordance with the project's template — Annex No 1;
  • A copy of the English language proficiency document (in case the applicant does not have such a document, the level of foreign language proficiency is declared in the applica​tion form​)

II. Selection of candidates

The selection of the candidates will be carried out by an evaluation committee to check compliance with the specified requirements for the candidates in descending order of submission of the documents until reaching the indicative number of lecturers for participation in incoming 3-month mobilities.

III. Place and deadline for submission of the documents for participation in the selection

The documents for participation in the competition shall be submitted in the "Project Activity" Department of the Medical University "Prof. Dr. Paraskev Ivanov Stoyanov" — Varna (room 212), with address: Varna, 55 Marin Drinov Street every working day from 8:30 to 17:00 or shall be sent to e-mail uni_projects@mu-varna.bg, until 17.07.2023.

Only the documents submitted until the deadline to the Project Activity Department of the Medical University "Prof. Dr. Paraskev Ivanov Stoyanov" — Varna or at the specified e-mail address are considered, regardless of how they are submitted.

V. Stages

5.1 Admission of candidates — carried out within 3 days after the expiry of the deadline for submission of the documents — the candidate's compliance with the pre-announced requirements and the selection criteria is checked.

5.2. Unapproved applicants will be informed of this and approved candidates will be notified personally by e-mail of the results after the specified deadline.

All announcements related to the competition procedure as well as the templates of the documents are announced on the website of MU-Varna and on the project page.

 

— www.eufunds.bg —

Project № BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Creating of a multidisciplinary educational environment for development of specialists with integral competencies in biomedicine and health care" is financed by Operational Program „Science and Education for Smart Growth" 2014-2020, co-financed by European Social Fund of the European Union