Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

                                                                                Решение за класиране към Обявление № 110-1528 / 31.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 110-1528/31.08.2023


Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на 16 студенти за участие в изходяща тримесечна мобилност за обучение по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“.

Предвидената изходяща тримесечна мобилност (90 дни) е за провеждане на преддипломен стаж по вътрешни болести в периода от 12.09.2023 г. до 10.12.2023 г. на студенти в асоциирания партньор по проекта – University of Ovidius – Constanta. Мобилността е за студенти, които се обучават в професионално направление 7.1. Медицина и са от последен курс на обучение, като проведения в рамките на мобилността стаж ще бъде признат за проведен преддипломен стаж.

 

Индивидуалната подкрепа за целия период е в размер на 2758 лв., а единичният разход за пътуване е в размер на 352 лв.

Мобилността ще се проведе, съобразно предвидените графици за преддипломен стаж в МУ-Варна и наличните възможности в асоциирания партньор в периода до началото на месец декември на 2023 г.

Държавните изпити се провеждат по предварително одобрения график. Пропуснати по време на мобилността Държавни изпити се отработват в съответствие с предвидените в Правилника за Учебната дейност регулации.

 

I. Изисквания към кандидатите

·         Да са студенти от последен курс на обучение от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

·         Професионалното направление, в което се обучават студентите да съответства на професионалното направление в Обявата;  

·         Да владеят английски език – най-малко ниво B1;

·         Да са студенти, които имат минимален среден успех от следването до момента „Добър 4,00“.

II. Необходими документи

2.1.  Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта - Приложение №1;

2.2. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №2;

2.3. Копие от документ за владеене на английски език (в случай че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);

2.4. Уверение от Деканата на Факултет „Медицина“ за среден успех от следването;

III. Етапи

  • Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.
  • Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а допуснатите кандидати се уведомяват за деня и часа на провеждане на следващия етап – събеседване на английски език.
  • Събеседване на английски език.

IV. Класиране на кандидатите

     До участие в класиране се допускат само кандидатите, получили оценка от събеседването не по - ниска от много добър 4,50. При класирането кандидатите се подреждат по низходящ ред и на първо място се класира кандидатът, получил най-висока оценка.

V.Място и срок за подаване на документите за участие в подбора

   Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. “Марин Дринов“ № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 05.09.2023 г.  

Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд