Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

                                                                                

КЛАСИРАНЕ на кандидати, за организирането и провеждането Кариерна борса по проект № BG05M20P001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ 

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

по Дейност №8 Кариерно консултиране и ориентиране на студенти

на Проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна

образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на

биомедицината и здравеопазването“

за организиране на КАРИЕРНА БОРСА за студенти и работодатели

 

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

 

Покана за подбор на кандидати

за организиране на КАРИЕРНА БОРСА за студенти и работодатели

1.      Описание на предвидените събития

Целева група:

Кариерната борса е предвидена за студенти в последен курс на обучение по професионални направления (ПН) 7.1. Медицина и 7.5. Здравни грижи от Медицински университет – Варна.

 Цел на събитието:

Целта на кариерната борса е да се подпомогне реализацията на завършващите студенти от МУ-Варна и да се осигурят активни партньорски взаимоотношения с работодателите, взели участие в кариерната борса.

Очаквани резултати:

Електронните средства – като електронната поща, социалните мрежи и др. ограничават личния контакт и представляват своеобразна бариера в разпознаването на ролите „работодател“ и „служител“. 

На кариерната борса, ще бъде предоставена възможност на студентите от Медицински университет – Варна за лична среща с представители на работодателските организации. Заинтересованите студенти ще могат да представят своите автобиографии и мотивационни писма, а работодателите – да получат бърза представа за компетентностите им. Чрез кариерната борса ще се скъси дистанцията между „работодател“ и „служител“ и ще се подпомогне процеса на реализация на студентите на пазара на труда.

Форма на провеждане:

Кариерната борса ще се проведе присъствено в един ден. 

2.    Период на провеждане на кариерната борса

Кариерната борса ще се проведе през месец октомври 2023 г.

Конкретна дата ще бъде посочена от Възложителя в писмената заявка до Изпълнителя.

3.      Пределна цена

Предвидената цена за кариерната борса е в размер на 6 780,00 лв. с ДДС. Оферти над пределната цена няма да бъдат разглеждани, а участниците ще бъдат отстранени от участие. Предложената цена в офертата от кандидатите е крайна и остава непроменена за срока на действие на договора, като в нея са включени всички разходи на участника за провеждане на кариерната борса – организиране на рекламни щандове за работодателите в зала/помещение, посочени от МУ-Варна, кафе-паузи, рекламни материали - постери, флаери и др., медийно отразяване, и всички други разходи за изпълнение предмета на договора.

​4.      Срок на договора

Договорът с избрания изпълнител се сключва за срок до приключване на събитието и уреждане на финансовите взаимоотношения между страните, но не по-късно от 15.11.2023г.

5.      Изисквания към кандидатите

5.1  Да притежават опит в изпълнение на минимум една услуга с предмет, идентичен и/ или сходен с този на предвидената услуга в поканата, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

„Идентичен или сходен предмет“ означава дейност/и по организиране на събития, фокусирани/ориентирани към образованието и иновациите в обучението на студенти от медицински специалности и/или здравни и научни форуми.

5.2  За доказване на съответствието с поставеното изискване кандидатът представя към офертата Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поканата, с посочване на стойности, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (договори, референции и др.).

5.3  Да представят детайлна програма и описание за провеждане на събитията, които ще се използват, съобразно с целевата група и очакваните резултати.

5.4 Да осигурят реклама на кариерната борса чрез постери, флаери или други рекламни материали и медийно присъствие, за отразяване на събитието.

5.5 Да осигурят  рекламни щандове за работодателите в зала/помещение, посочени от МУ-Варна и кафе-паузи за участниците. 

6.      Място и срок за подаване на документите за участие

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ №55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 16.10.2023 г.

В случай, че документите са подписани с електронен подпис (КЕП) е допустимо да бъдат изпратени на e-mail на сектор Деловодство - office_mu@mu-varna.bg всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 16.10.2023 г.

Класирането на офертите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените в т.5 изисквания към кандидатите. След извършване на подбора, избраната за изпълнител организация за провеждане на кариерната борса ще бъде поканен да сключи договор с Медицински университет - Варна.

 

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------

Проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален