Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​                                                                             

​​

Решение за класиране към Обявление №  110-1247 /11.07.2023​

ОБЯВЛЕНИЕ

 110-1247 / 11.07.2023

 

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

І. Обявявам поканa за подбор на 26 преподаватели, от които 24 млади преподаватели до 34 г., обучаващи студенти в Професионални направления 7.1 Медицина и 7.5. Здравни грижи за участие в краткосрочна специализация (двуседмична специализация) в асоциираните партньори по проекта при изискване за минимум 4 часа преподаване седмично.

Мобилността ще се проведе, съобразно индивидуалните възможности на всеки участник и при налични възможности в асоциираните партньори по проекта.

1. Изисквания към кандидатите

·      Да са преподаватели/млади преподаватели до 34 г. от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

·      Професионалното направление, в което преподавателите обучават студенти, да съответства на професионалното направление в Обявата;

·      Да владеят английски език – най-малко ниво B1;

·      Да участват в специализация по проекта за първи път;

·      Да заявят готовност за споделено преподаване във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;

 

2. Необходими документи

·         Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта- Приложение № 1;

·         Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение № 2;

·         Автобиография;

·         Копие от документ за владеене на английски език (в случай че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване).

 

II. Обявявам процедура за подбор на 6 постдокторанти, млади учени, специализанти, изследователи и учени, работещи/ извършващи дейност в професионални направления 7.1 Медицина и/или 7.5 Здравни грижи за участие в изходящи тримесечни мобилности в асоциираните партньори по проекта.

Мобилността ще се проведе, съобразно индивидуалните възможности на всеки участник и при налични възможности в асоциираните партньори по проекта

Мобилността може да включва една или повече от следните дейности - обучение и обмяна на опит; преподаване; изпълнение на научноизследователски задачи.

  1. Изисквания към кандидатите

·         Да са постдокторанти, специализанти, изследователи, учени и млади учени от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

·         Професионалното направление, в което постдокторантите, специализантите, изследователите, учените и младите учени работят/се обучават, да съответства на професионалното направление в Обявата;

·         Да владеят английски език – най-малко ниво B1;

·         Да участват в мобилност по проекта за първи път;

·         Да заявят готовност за подготовка и публикуване на поне една публикация в специализирано научно издание, индексирано в Web of Science или SCOPUS и/или участие в научен форум, в резултат от научноизследователската дейност по време на мобилността (за мобилности с цел обучение и/или научноизследователска дейност).

 

2.    Необходими документи

•    Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта - Приложение №1;

•    Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №2;

•    Автобиография;

•    Мотивационно писмо;

•    Копие от документ за владеене на английски език (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);

III. Класиране на кандидатите

                      Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максимално заложения брой преподаватели за участие в краткосрочни специализации/ постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени за участие в 3-месечна мобилност.

IV.Място и срок за подаване на документите за участие в подбора

                      Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 17.07.2023 г.

                      Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

V.Етапи

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите след изтичане на посочения срок.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"​ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд​