Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас


      ​                                                      


Решение за класиране към Обявление № 110-2139 / 05.12.2022 
 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 110-2139/05.12.2022 г.

 

 

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), в изпълнение на изискванията на Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за предварителен подбор за назначаване на експерти към екипа за изпълнение по проекта за следните позиции:

 

1. 2 (двама) Експерти „Образователни дейности" в направление Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика

1.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

1.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика";

3. Хабилитирано лице и специализация в областта на биохимията;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

2   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Вътрешни болести

2.1. Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

2.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на кардиологията;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

3.  1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Вътрешни болести

3.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

 1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

  2. Участва в разработването на учебните планове;

  3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

  4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

3.2 Изисквания към кандидатите:

   1. Образование – Висше;

  2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

   3. Хабилитирано лице със специализация в областта на ревматологията;

  4. Владеене на английски език;

  5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

4.  1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Физиология и патофизиология

4.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

 1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

  2. Участва в разработването на учебните планове;

  3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

  4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.


4.2. Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – Висше;

 2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";


3. Професионален опит – преподавателски стаж минимум 1 г.  и опит в подготовката на учебни материали в областта на физиология и патофизиология;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

5.1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология

5.1.  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

 1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

  2. Участва в разработването на учебните планове;

  3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

  4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

5.2. Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – Висше;

  2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

  3. Професионален опит – преподавателски стаж минимум 1 г.  и опит в подготовката на учебни материали в областта на общата и клинична патология;

  4. Владеене на английски език;

  5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

6.1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Икономика и управление на здравеопазването

6.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

 1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

   2. Участва в разработването на учебните планове;

   3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

   4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

6.2 Изисквания към кандидатите:

   1. Образование – Висше;

  2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки";

  3. Хабилитирано лице със специализация в областта на икономиката и управлението на здравеопазването;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

7.   1 (един) Експерт „Образователни дейности" в направление Управление на здравните грижи

7.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

 1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

  2. Участва в разработването на учебните планове;

  3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

7.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на Управление на здравните грижи;

4. Владеене на английски език;

5. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

 

8.9 (девет) Експерти „Учебна документация"

8.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1. Участва в разработването и подготовката на учебен план и квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в  здравеопазването и биомедицината съобразно нормативните изисквания на страната и правилата на МУ-Варна за учебна документация;

2. Организира изготвянето и съхранението на учебните планове и учебна документация, съобразно нормативните изисквания на страната и правилата на МУ-Варна;

3. Участва в срещи на екипа и обсъждания по време на разработването на учебен план и квалификационна характеристика на магистърски програми "Изкуствен интелект в здравеопазването" и „Изкуствен интелект в биомедицината";

4. Подпомага останалите членове на екипа по проекта в рамките на своите компетенции;

5. Изпълнява и други дейности, възложени от Ръководителя на проекта, свързани с изпълнението му.

8.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше, ОКС „магистър" или „бакалавър" в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт" и/или „Социални, стопански и правни науки" и/или „Хуманитарни науки" и/или „Педагогически науки";

2. Професионален опит – опит в разработване и/или администриране на учебна документация (учебни планове, квалификационни характеристики, учебни програми и други) - минимум 1 (една) година;

3. За предимство ще се счита опит в работата по проекти и владеене на чужд език/ английски език.

 

ІІ. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорите с избраните кандидати се сключват за срока на проекта - до 31.12.2023 г., а възнаграждението се определя от Вътрешните правила за проектната дейност в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна и/или съобразно Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", където е приложимо.  

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса, срок и място за подаването им:

3.1. Заявление до Ректора на МУ-Варна за участие в конкурса по образеца на проекта- Приложение №1;

3.2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта - Приложение №2;

3.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност - Приложение №3;

3.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №4;

3.5. Декларация за работа по трудово правоотношение, вкл. по проекти – Приложение №5;

3.6. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър";

3.7. Копие от документи за придобити образователни и научни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация), където е приложимо;

3.8. Копие от официални документи, които удостоверяват професионалния опит на кандидата (трудова книжка; осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит).

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 5 (пет) работни дни от публикуване на обявлението за конкурса на интернет страницата на университета.   

Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна до изтичане на посочения срок, независимо от начина на тяхното подаване.

V. Етапи на конкурса:

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите. На този етап се проверява съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Недопуснатите кандидати до следващия етап се уведомяват за това, а допуснатите кандидати се уведомяват за деня и часа на провеждане на следващия етап - събеседване.

5.3. Събеседване - Темите, предмет на събеседване с кандидатите ще бъдат свързани с изпълнение на дейностите по проекта в рамките на компетентностите, които са описани към съответната позиция,  за срока на проекта до 31.12.2023 г.

 

В условията на извънредна епидемична обстановка или други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.