Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

​                                                                            
ОБЯВЛЕНИЕ

№ 110-1004 /05.06.2023


Решение за класиране към Обявление 110-1004 /05.06.2023​ 

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

I. Обявявам процедура за подбор на 1 постдокторант/специализант/млад учен/ изследовател/ учен за извършване на научноизследователска дейност, работещ/ извършващ дейност в професионални направления 7.1 Медицина и/или 7.5 Здравни грижи за участие в изходяща тримесечна мобилност в асоциирания партньор по проекта Ruhr Universität Bochum – Германия.

Мобилността ще се проведе, съобразно индивидуалните възможности на всеки участник и при налични възможности в партниращия университет.

  1. Изисквания към кандидатите

·         Да са постдокторанти, специализанти, изследователи, учени и млади учени от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

·         Професионалното направление, в което пост-докторантите, специализантите, изследователите, учените и младите учени работят/се обучават, да съответства на професионалното направление в Обявата;

·         Да владеят английски език – най-малко ниво B1;

·         Да участват в мобилност по проекта за първи път;

·     Да заявят готовност за подготовка и публикуване на поне една публикация в специализирано научно издание, индексирано в Web of Science или SCOPUS и/или участие в научен форум, в резултат от научноизследователската дейност по време на мобилността (за мобилности с цел обучение и/или научноизследователска дейност).

 

2.    Необходими документи

•    Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта - Приложение №1;

•    Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №2;

•    Автобиография;

•    Мотивационно писмо;

•    Копие от документ за владеене на английски език (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване);

II.Класиране на кандидатите

                      Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максимално заложения брой пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени за участие в 3-месечна мобилност.

III.Място и срок за подаване на документите за участие в подбора

                      Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 08.06.2023 г.

                      Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

V.Етапи

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите след изтичане на посочения срок.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд​