Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Класиране  по обява за подбор на обучителна организация за провеждане на обучение на студенти


ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ


по Дейност 10. „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност" и Дейност 11. „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности"

на Проект NoBG05M2ОP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна

образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на

биомедицината и здравеопазването"

в курсове за продължаващо обучение на студенти


Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект NoBG05M2OP001-2.016-

0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с

интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"

(„Проекта"), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен

растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и

инвестиционни фондове

 

ОБЯВЯВА


Покана за подбор на обучителна организация за провеждане на обучения на студенти от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна"
за продължаващо обучение и надграждане на компетентности


1. Описание на предвидените обучения

Целева група:

Обученията са предвидени за студенти от МУ-Варна, обучаващи се в последен курс по професионални направления 7.1 Медицина и 7.5 Здравни грижи.

Цел на обученията:

 • В обучение за развитие на предприемачески и презентационни умения - 40 часа - целта на обучението е, да се формират и надградят предприемаческите и презентационни умения у студентите от целевите групи, които ще им помогнат да оформят впечатляващи и ефективни презентации, както и да усвоят умението да говорят пред публика. Това би довело за развитие на тяхната креативност и  конкурентоспособност, така че да се реализират успешно на пазара на труда.
 • В обучение за развитие на дигитални креативност - 40 часа - целта е, студентите да надградят знанията и уменията си по компютърна грамотност така, че да се ориентират и намират по-бързо търсената от тях информация в интернет. Да се информират какви научни бази данни съществуват и къде могат да публикуват своите бъдещи научни публикации.
 • В обучение за развитие на „меки умения" - 40 часа - целта е, студентите да придобият допълнителни „меки" умения, за екипна работа, за справяне с проблеми, делова комуникация, както и провеждането на дебати, да придобият знания по лидерство и мениджмънт. Всички тези умения ще им помогнат за по-лесната комуникация с бъдещите работодатели, както и  да се адаптират по-бързо в работна и социална среда.
 • В обучение за придобиване на граждански и обществени компетентности - 40 часа - целта е, целевата група от студенти да се запознае с ключовите компетентности - граждански и обществени, как и къде може да ги развият. Защо са важни тези компетентности и как ще улеснят реализацията им на пазара на труда.

 •  В обучения за разработване на лични професионални планове за реализация - 40 часа - целта на обучението е, да се даде насока на студентите, как да поставят и постигат кариерните си цели и как да разработят ефективен план за действие. Целевата група ще се запознае с категориите кариерни цели, свързани с продуктивността, ефективността, обучението и личностното развитие.

 

Очаквани резултати от обучениенията:

 

 • В резултат от обучението за развитие на предприемачески и презентационни умения, участниците от целевата група ще бъдат обучени на основните принципи на ораторското майсторство, как да структурират представянията си, кои са основните грешки на презентаторите, които никога не бива да се допускат. Ще се развият на предприемаческите им умения,  като характеристика на личността.
 • В резултат от обучението за развитие на дигитални креативност, целевата група ще бъде запозната с основните положения на дигиталния маркетинг и креативност, с информационната сигурност и актуалните електронните платформи. Ще се научат, как да създадат свой научен блог, електронна визитка, електронна рекламна брошура, интернет страница. Ще се насочи вниманието им към основните стъпки  на графичния дизайн, за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми.
 • В резултат от обучението за развитие на „меки" умения, целевата група ще придобие знания затова, как се създава един екип, кой екип работи най-добре и разграничаването между екип и група. Ще се акцентира върху конфликтните ситуации на работното място и как да бъдат решени по възможно най- добрия начин. На целевата група ще се дадат ценни съвети за деловата комуникация, както и провеждането на дебати. Вниманието на студентите ще бъде насочено към анализ на лидерските качества и способността да се създават условия, предопределящи успеха на бизнеса.
 • В резултат от обучението за придобиване на граждански и обществени компетентности, целевата група ще получи знания за основните обществени и граждански компетентности, които включват всички форми на поведение. Тези знания ще им помогнат да участват по ефективен и конструктивен начин в обществения живот, да са адекватни в работната среда, както и да разрешават конфликти, когато това е необходимо.
 • В резултат от обучението за разработване на лични професионални планове за реализация, студентите от целевата група ще разработят личните си кариерни планове, ще се начертаят  стъпките за постигане на кариерните цели, а също така ще се подготвят как да кандидатстват  за работа, какво би трябвало да съдържа успешната автобиография, кои са най-често допусканите грешки на интервю за работа.

 

Форма на провеждане на обученията:

Обученията са предвидени да се проведат, както следва:

 • за развитие на предприемачески и презентационни умения - за 150 студенти от Медицински университет – Варна, в групи до 14 участници в дистанционна форма на обучение (чрез онлайн платформа във виртуална класна стая). На завършилите обученията ще се издадат сертификати за успешно приключени обучения.
 • за развитие на дигитални креативност - за 150 студенти от Медицински университет – Варна, в групи до 14 участници, в дистанционна форма на обучение (чрез онлайн платформа във виртуална класна стая). На завършилите обученията ще се издадат сертификати за успешно приключени обучения..
 • за развитие на „меки" умения - за 150 студенти от Медицински университет – Варна, в групи до 14 участници, в дистанционна форма на обучение (чрез онлайн платформа във виртуална класна стая). На завършилите обученията ще се издадат сертификати за успешно приключени обучения.
 • за придобиване на граждански и обществени компетентности - за 150 студенти от Медицински университет – Варна, в групи до 14 участници, в дистанционна форма на обучение (чрез онлайн платформа във виртуална класна стая). На завършилите обученията ще се издадат сертификати за успешно приключени обучения.
 • за разработване на лични професионални планове за реализация - за 100 студенти от Медицински университет – Варна, в групи до 14 участници, в дистанционна форма на обучение (чрез онлайн платформа във виртуална класна стая). На завършилите обученията ще се издадат сертификати за успешно приключени обучения.

 

2. Период на провеждане на обучението

Обученията по Дейност 10. „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност" и Дейност 11. „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности" да се проведат в периода м. ноември 2022 г. – м. октомври 2023 г. при подаване на заявка за обучение с конкретни дати и брой лица

 

3. Пределна цена за провеждане на обучениетоЦената за един обучаем е в размер на 60 лв. с ДДС съгласно Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища" и методология, обосноваваща изведените размери на разходите. Оферти с единична цена, която не съответства на посочената в поканата за подбор подлежи на отстраняване

 

4. Изисквания към към кандидатите

Кандидатстващите заинтересовани страни и организации подават оферти за провеждане на обучението, заедно с документи, които доказват съответствието със следните изисквания:

 1. Да представят детайлна учебна програма за провеждане на обученията с описание на методи, които ще се използват, съобразени с целевата група и очакваните резултати.
 2. Да притежават опит в изпълнение на поне един образователен проект през последните две години, считано от датата на подаване на офертата.
 3. Да притежават опит при провеждане на обучения на студенти на теми, свързани с предмета на обученията по обявата през последните две години, считано от датата на подаване на офертата.
 4. Да разполагат с обучители/ експерти с опит при провеждане на обучения на теми, свързани с предмета на обученията по обявата

   
  5. Необходими документи за доказване на съответствието с посочените изисквания към участващите в подбора обучителни организации:

  1. Заявление за участие (Приложение I);
  2. Детайлна учебна програма за провеждане на обучението с описание на методи, които ще се използват, съобразени с целевата група и очакваните резултати;
  3. Документи, доказващи опит в изпълнението на образователни проекти;
  4. Документи (договори, референции и др.), доказващи опит в проведени обучения на теми, свързани с предмета на обученията по обявата;
  5. Списък на предложените обучители/експерти, заедно с приложени автобиографии.

   6.    Срок на сключените договори

Договорите с избраните изпълнители за провеждане на обученията на студенти се сключват за срок до 31.10.2023 г.

 

7.    Място и срок за подаване на документите за участие

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 21.10.2022 г.

Допустимо е подаване на документи за участие, подписани с електронен подпис (КЕП), които следва да бъдат изпратени на e-mail на сектор Деловодство - office_mu@mu-varna.bg, в срок до 21.10.2022 г.

Класирането на офертите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените в т. 4. Изисквания към обучителната организация.

След извършване на подбора одобрената обучителна организация ще бъде поканена да сключи договор за провеждане на обученията.

Приложения:

1. Проект на договор.


-------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------

Проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд