Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Проекти


Медицински университет - Варна участва в проект за онлайн-обучение по английски и немски език в областта на здравеопазването. Проект HELP2 – HEalthcare Language Learning Programme  е продължение на HELPHealthcare English Language Programme (2014-2017), реализиран в рамките на програма „Еразъм +“. Проектът стартира през месец ноември 2018 година и е с обща продължителност две години и половина.

 

Повече информация за проекта на:

http://help2project.eu

http://idec.mu-varna.bg/help2/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
Наименование: "Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създдаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда". Ревизия, оптимизиране и създаване на нови учебни програми за обучение на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи и здравен мениджмънт по комуникация в здравеопазването и специализиран чужд език, които да отразяват обективно потребностите и изискванията на бъдещите работодатели на тези специалисти, т.е. на различните видове здравни заведения.

 
 2013-2014 г. Проект № BG051PO001-3.1.09-0013 "Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна". 

 Предвижда се провеждането на анкетно проучване сред преподавателите на МУ – Варна за идентифициране на потребностите им от специализирани обучения. Въз основа на получените резултати, работна група от 9 членове на академичния състав на МУ-Варна и 5 външни експерти-консултанти ще изготви "Програма за квалификация и развитие на професионалните компетенции на преподавателите в МУ-Варна", в съответствие с принципите на Националната стратегия за учене през целия живот (2008-2013).  При реализирането на същата се предвижда провеждането на квалификационни курсове по методика на академичното преподаване, методика на научно-изследователската дейност,  мениджмънт на университетските структури, интензивно специализирано чуждоезиково обучение, два специализирани курса по допълнително идентифицирани потребности на преподавателите.

2012-2014

IMED-KOMM - Интеркултурна медицинска комуникация в Европа

DE/12/LLP-LdV/TOI/147501

Партньори: IIK Institut für Interkulturelle Information e.V., Германия

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o, Словакия,

Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, Чехия

Pécsi Tudományegyetem, Унгария

http://www.imed-komm.eu/

    

 

2007-2009 г.

e-LANCOM

An e-learning module to improve LANguage related COMmunication skills in health

LLP-LdV-TOI-2007-TR-071

Партньори: Akdeniz University, Анталия, WBS TRAINING AG, Дрезден, TEMPO TRAINING & CONSULTING, LTD, Чехия, EuroFortis Ltd, Рига, PRIVATE ANADOLU HOSPITAL, Анталия

http://www.elancom.eu/bulgarian/site.html 


    

 

2005-2007 г

Ripe for the Internet - senior education and eLearning in a cross-generational context

1142 74-СР-1-2004-1-DЕ-Grundtvig-G1

Партньори: ifnm Росток, Германия Seniorenakademie, Росток, Германия, IPF Малага, Испания, LPKKY Финландия

http://www.meetgen.org/start_bg.html

 

    

1995-1998

ТЕМПУС проект JEP 09703-95