Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел по управление на качеството и акредитацията

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна е един от най-динамично развиващите се и високотехнологични университети в България, който определя като един от своите основни приоритети непрекъснатото повишаване качеството на обучението на студентите.

Варненският медицински университет е първият и единствен университет в страната, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence (http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model) на Европейската фондация за управление на качеството. Според престижната оценка на световната академична ранкинг система Webometrics през 2014 година университетът ни излезе на челна позиция пред останалите медицински университети в България.

МУ-Варна е университет с над половинвековна история и традиция, но той непрекъснато се стреми да бъде в унисон с динамиката и световните изисквания в образованието и да отговаря на съвременните потребности на многобройните си български и чуждестранни студенти. В изпълнение на тази основна своя задача МУ-Варна въвежда нови и нови методи и техники на преподаване.


От началото на академичната 2014-2015 година e внедрена платформа за допълнително електронно дистанционно обучение -  Blackboard, разполагаща с богат набор от интерактивни учебни материали, подпомагащи процеса на усвояване на учебния материал. По този начин класическият, статичен и пасивен начин на преподаване преминава към модерен, иновативен, динамичен, интерактивен и атрактивен за студентите модел на обучение.


Въведена е и една от най-модерните технологии за текущо оценяване степента на усвояване на предавания на лекции учебен материал, т.нар. Turning Point Technology.

Студентите имат възможността да изучават анатомията на човека посредством интерактивни методи и 3D технологии. Виртуалната  микроскопия им позволява да наблюдават микроскопски препарати с максимално качество на изображението. Следвайки тенденцията за интегриране на клиничното в предклиничното обучение на студентите по медицина от 2 курс, през 2015 година предстои въвеждане на симулациите в клиничните медицински дисциплини.


С цел повишаване качеството на обучението на студентите си университетът работи активно и в посока повишаване на компетенциите на своите преподаватели. В рамките на спечелени проекти по европейски програми, преподавателите на варненския Медицински университет преминават през редица езикови, педагогически и други квалификационни курсове с водещи специалисти от страната и чужбина.

Голяма част от инвестициите на Медицински университет – Варна са насочени и към модернизирането на учебните зали и лаборатории, закупуване на нови техники и апаратури, компютризирани микроскопски зали, виртуална микроскопия, интерактивни дъски…  

Инвестициите и дейностите, насочени към повишаване на качеството, обхващат не само студентите и преподавателския екип, но и младите хора, решили да тръгнат по пътя на науката. С Училището за докторанти МУ-Варна подпомага и направлява качественото развитие на научноизследователската дейност на младите учени.

 


Виж акредитация на МУ-Варна