Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ НАЧАЛОТО НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


На вниманието на преподавателите и студентите
от Медицински университет – Варна
 
 
Уважаеми колеги,
 
Във връзка с предстоящото начало на летния семестър на учебната 2020/2021 година,  с цел организация на учебния процес в условията на извънредна епидемична обстановка и в съответствие с обявените противоепидемични мерки, на база на опита, който имаме от предходните два семестъра с обучение в реална присъствена и в електронна среда, на 04.02.2021г. беше взето решение на Академичния съвет на Медицински университет – Варна и издадена Заповед на Ректора № Р-100-64/04.02.2021г. , съгласно която:  
 
От началото на летния семестър на учебната 2020/2021 г.:
 
1.  Учебният процес се осъществява присъствено и в електронна среда чрез използване на средства на информационните и комуникационни технологии при стриктно спазване на утвърдения разпис за съответната специалност.
 
2.  Лекционните занятия ще бъдат провеждани изцяло в електронна среда.
 
3.  Практическите учебни занятия/семинарни упражнения ще бъдат провеждани присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки,  въведени с действаща към момента на провеждане на обучението заповед на министъра на здравеопазването и мерките за предпазване от коронавирус (COVID-19), Приложение №1 към заповед №Р-100-132/05.03.2020 г. По предложение на Катедрения съвет/ Съвета на колежа, след утвърждаване от ръководителя на съответното основно звено или филиала практически занятия / семинарни упражнения могат да бъдат провеждани в електронна среда по дисциплини, по които това е възможно при гарантиране на качествен учебен процес.
 
4. По предложение на Катедрения съвет/Съвета на колежа след утвърждаване от Декана/Директора на колежа/филиала се допуска провеждането в електронна среда и на част от практическите занятия по дисциплини, при които е от съществено значение практическото обучение в присъствена/клинична среда. Преструктурирането на учебния материал и определянето на тематичните единици, които ще бъдат проведени в присъствен формат или в електронна среда, се извършва в съответната катедра/учебен сектор, водещи дисциплината. Катедрата/учебния сектор изготвя график за присъствено обучение и обучение в електронна среда при спазване на утвърдения разпис на учебния процес. Графикът се утвърждава от Декана/Директора на колежа/филиала и се оповестява на студентите, обучавани по съответната дисциплина.
 
5. Учебната практика, преддипломният стаж и държавните изпити по всички специалности се провеждат присъствено съобразно възможностите и при съобразяване на спецификата на съответната специалност, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с действаща към момента на провеждане на обучението заповед на министъра на здравеопазването и мерките за предпазване от коронавирус (COVID-19), Приложение №1 към заповед №Р-100-132/05.03.2020 г.
 
6. Семестриални изпити при специалностите в задочна форма на обучение се провеждат само в електронна среда. 
 
7. Практическото oбучение и държавните изпити на курсистите в Центъра за професионално обучение се провеждат присъствено.
 
8. При въведени противоепидемични мерки, с които се ограничава възможността за свободно влизане/ придвижване/ пребиваване на територията на страната, както и при наличието на други обективни причини, провеждането на практическо обучение, на преддипломен стаж и/ или на държавен изпит може да бъде отложено или проведено по друг начин, след разрешение на ръководителя на съответното основно звено/ директора на филиала по мотивирано писмено заявление от студента.
 
9. За студентите, пропуснали учебни занятия по уважителни причини, се предоставя възможност за отработване и компенсиране на пропуснатия учебен материал – без допълнително заплащане.