Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. Соня Колева Тончева д.оз.н.

з​ам. дире​ктор Филиал Шумен


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: sonya.toncheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050, вътр. 2691

 

Биография

Родена на 29.09.1960г. в гр. Шумен. Завършила ПМИ гр. Шумен през 1981г. като детска медицинска сестра, а по-късно  ШУ „Еп. К. Преславски" магистър по „Биология" (1989г.) и по „Социални дейности" (2004г.).. През 2003г. придобива ОНС „Доктор". През 2005г. е избрана за "Доцент" и от 2006г.- 2015г. е първи Ръководител на Катедра "Здравни грижи" в МУ Варна. През 2007г. придобива специалност „Медицинска педагогика" в МУ- Варна. От  2013 г. е „Професор" по "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" в МУ Варна, а през 2018 година придобива НС „Доктор на науките" по Управление на здравните грижи. Научен ръководител на 21 докторанта. От 2015г. е  Директор на Филиал на МУ Варна в гр. Шумен. Два мандата е избирана  за  Председател на Националния съвет по качество към БАПЗГ, а от 2015 година е член на УС на БАПЗГ. Член на редакционните колегии на специализирани  списания у нас и чужбина: "Здравни грижи", „Македонско сестринство", "Евразийски журнал", Р. Турция, и Електронно издание на ФОЗ, МУ Варна. Експерт за обучението по здравни грижи в Европейския форум на Националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО (EFNNMA); От 2016г. е Национален консултант по Здравни грижи, а от 2019 година е  Главен координатор на ЕС  по „Здравни грижи" към МЗ. Има проведени обучения и лекторати в С. Македония, Р. Турция, Норвегия, Нидерландия, Естония, Уелс и др. Има издадени 3 монографии, 3 учебника, 5 учебни пособия, повече от  150 статии и повече от 50 доклада, изнесени на научни форуми у нас и в чужбина.

Носител на престижни награди: на БАПЗГ за научни приноси към сестринството в България – статуетката на Лесис Кепра (2008), Почетен знак и почетен диплом на МУ Варна (2010), Диплома, Кристален приз „THE BEST PAPER" на РУ „Ангел Кънчев" (2017), Юбилейна сребърна монета „Старият бряст – хилядолетен символ на Сливен" от кмета на град Сливен (2019), Златна значка за цялостен принос в развитието на здравеопазването в Шумен (КОЦ Шумен, 2019). През 2020 година е удостоена за принос в сферата на хуманитарните и педагогически науки с „Наградата на Шумен" в системата на образованието и науката – диплом, почетен знак и вписване в почетната книга на гр. Шумен.


Публикации

Научните й интереси (докторат и над 180 публикации) са в областта на сестринството и здравните грижи. Била е научен ръководител на 7 национални форума по здравни грижи и има над 30 участия в конгреси и конференции в страната и чужбина. Водещ автор е в две издания на "Наръчник за работа на медицинската сестра в извънболничната помощ". Автор е на учебно помагало за доброволци към БЧК "Оказване на грижи и помощ в дома на възрастния човек" и съавтор в издаденото от НС на БЧК ръководство - "Семейна медицинска сестра". През 2013г. издава монографичен труд „Наставничество в сестринството". Под нейно ръководство и в съавторство са издадени учебник и практическо ръководство „Сестрински грижи за инфекциозно болни", предназначен за медицински сестри и акушерки.

Има над 15 участия в разработване и реализиране на регионални, национални и международни проекти.

Осъществила е научно ръководсво на 10 успешно защитени дисертации за придобиване на ОНС „Доктор", 7 успешно дипломирани специализантки по специалностите "Семейна медицинска сестра (акушерка)"и „Здравни грижи в ПЗП" и над 35 успешно защитени дипломни работи на студенти от магистърска програма "Управление на здравни грижи". 

Научни публикации

Член на

​Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

ОС на БЧК Шумен. 

Съюз на учените в България

Bulgarian Public Health Assosiation

Централна Комисия по качество при МУ – Варна .