Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Специалности

АКУШЕРКА

Обучението е само редовно и се провежда 4 години. Студентите от тази специалност се обучават по съвременен учебен план, включващ общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените, и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. Завършилите акушерки придобиват образователно-квалификационната степен  „бакалавър“ и могат да работят в държавните, общинските и частни здравни заведения.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Обучението е само редовно и се провежда 4 години по съвременен учебен план и програми, отговарящи на европейските и световни стандарти. Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни дисциплини: медицинска психология, етика, социология, здрав-но законодателство и др. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да практикуват при условията на болничната помощ и в извънстационарните заведения самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.​