Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

                                                                                            

О Б Я В А

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина" ЕАД, гр. Варна, на основание Кодекс на труда глава V, раздел IV „Конкурс" и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурси за:

 1. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести" към Първа клиника по инфекциозни болести.
 2. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести" към Втора клиника по инфекциозни болести.
 3. Изисквания за заемане на длъжността:
  1. образование: висше-магистър по медицина;
  2. членство в БЛС;
  3. лицата да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражнява професията.
 4. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
  1. първи етап – представяне на документи за допускане на кандидатите до втория етап;
  2. втори етап - теоретичен писмен изпит.
 5. Необходими документи за кандидатстване:
  1. Заявление за участие в конкурс;
  2. Автобиография;
  3. Нотариално заверено копие на диплома от завършено висше медицинско образование, за лица, които не работят в УМБАЛ „Света Марина" ЕАД; дипломи, издадени от висши учебни заведения в чужбина, се представят заверени и легализирани по съответния ред с превод на български език, ведно с удостоверение от Министерство на здравеопазването за признаване на професионалната квалификация;
  4. Кандидатите, посочени в чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, представят и удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
  5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (включително от психодиспансера) за лица, които не работят в УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, издадено не по-рано от един месец преди датата на представянето му.
 6. Кандидатите депозират документите си в Отдел „Следдипломно обучение" - І етаж, стая № 134, в срок до един месец, считано от датата на публикуване на обявата. След подаване на необходимите документи, на кандидатите лично, срещу подпис, се връчва характеристиката на конкурсната длъжност за запознаване, както и копие от конспекта, по който ще бъде проведен теоретичния писмен изпит.
 7. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен писмено за резултатите от участието му в конкурса.
 8. Със спечелилите конкурсите кандидати ще бъдат сключени трудови договори на основание чл.68 ал.1 т.2 от Кодекса на труда, за срока на специализацията.