Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Теодора Николаева Евтимова д.оз.

Директор, филиал


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: teodora.evtimova@mu-varna.bg
Телефон: 0889857796

 

Биография

Доц. Теодора Николаева Евтимова, д.оз. – преподавател към Катедра „Здравни грижи" на Филиал Шумен от 2015 г. От 2019г. е заместник – директор. Родена е през 1970 година в гр. Шумен. Завършила  ПМИ „Д-р Ненчо Николаев" – Варна, специалност „Акушерка". Дипломирана е в ШУ „ Епископ Константин Преславски" с магистърска степен в специалностите „Социална педагогика"  и „Социални дейности" със специализация „Социална администрация" и „Управление на здравните грижи" в Медицински университет – Варна. От 1994г.  е преподавател в специалност „Акушерка" в Медицински колеж – Шумен, а от 2005г. в специалност „Социални дейности" в Медицински колеж – Варна. От 2014г. ,след конкурс, е асистент в Катедра „Здравни грижи" на МУ – Варна. Има специалност „Медицинска педагогика".

Защитила е дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по научна специалност „Управление на здравните грижи". През 2018г. придобива академична длъжност „доцент"  в професионално направление „Обществено здраве". Монографичният  труд „Актуални подходи при продължителна акушерска грижа" е свързан с  научните ѝ интереси  в областта на автономните акушерските практики. Участвала е в преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Република Северна Македония и Естония.Публикации


 
В съавторство има издадени 3 учебника и участия в международни и национални научни форуми с над 30 научни публикаци.

Член на

БАПЗГ, БАОЗ  и EUPHA