Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ОБЯВЛЕНИЕ № 110-300/08.02.2023

​                                                                              

Решение за класиране към Обявление № 110-300/08.02.2023 г.

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на 18 студента за участие в изходящи тримесечни мобилности за обучение по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването".

Предвидената изходяща тримесечна мобилност е за провеждане на преддипломни стажове в асоциирания партньор по проекта Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH" – Германия. Повече информация за болницата може да намерите тук. Мобилността е за студенти, които се обучават в професионално направление 7.1. Медицина и са:

  • От пети курс на обучение – за стажове, които започват през месец септември на учебната 2023/2024, но приключват не по-късно от началото на месец декември 2023 г.;
  • От шести курс на обучение – за стажовете, които се провеждат през учебната 2022/2023 в периода от началото до средата на 2023 г.

Мобилността е с продължителност три месеца (минимум 90 дни) и в рамките ѝ могат да се комбинират стажове, но следва да е съобразено с графика на преддипломния стаж на студентите. Проведените в рамките на мобилността стажове ще бъдат признати за проведен преддипломен стаж (изцяло или частично в зависимост от продължителността на съответния стаж).

Индивидуалната подкрепа за целия период е в размер на 3051 лв., а единичният разход за пътуване е в размер на 538 лв.

Мобилността ще се проведе, съобразно индивидуалните възможности на всеки участник, предвидените графици за преддипломен стаж в МУ-Варна и наличните възможности в партниращото лечебно заведение в периода до началото на месец декември на 2023 г.

Държавните изпити се провеждат по предварително одобрения график. Пропуснати по време на мобилността Държавни изпити се отработват в съответствие с предвидените в Правилника за Учебната дейност регулации.

 

I. Изисквания към кандидатите

  • Да са студенти от пети/шести курс на обучение от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна;
  • Професионалното направления, в което се обучават студентите да съответства на професионалното направление в Обявата;  
  • Да владеят английски език – най-малко ниво B1;
  • Да владеят немски език – най-малко ниво B1;
  • Да са студенти, които имат минимален среден успех от следването до момента „Мн. добър 4,50"

II. Необходими документи

2.1.  Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса по образеца на проекта - Приложение №1;

2.2. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №2;

2.3. Копие от документ за владеене на английски език;

2.4. Копие от документ за владеене на немски език;

2.5. Уверение от Деканата на Факултет „Медицина" за среден успех от следването;

III. Класиране на кандидатите

                         До участие в класиране се допускат само кандидатите, получили оценка от събеседването не по - ниска от много добър 4,50. При класирането кандидатите се подреждат по низходящ ред и на първо място се класира кандидатът, получил най-висока оценка.

IV.Място и срок за подаване на документите за участие в подбора

   Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (каб. 212), с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 13.03.2023 г.  

Разглеждат се само документите, постъпили в отдел „Проектна дейност" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

V. Етапи

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Неодобрените кандидати се уведомяват за това, а допуснатите кандидати се уведомяват за деня и часа на провеждане на следващия етап – събеседване на английски език и немски език.

5.3. Събеседване на английски и немски език.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд