Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

Търг с тайно наддаване за определяне на купувач на бракувани ненужни за дейността на Медицински университет-Варна движими вещи – частна държавна собственост, представляващи отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (код на отпадъка 20 01 36 и 20 01 35*, съгл. Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците) с общо тегло около 7 (седем) тона.

Публикувано на 24.11.2020 г.