Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“, гр. Варна, обявява търг с тайно наддаване за продажба на негодни движими вещи – частна държавна собственост, представляващи съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

  1. Заповед № Р-100-792/10.11.2021 г.;
  2. Приложение № 1 към Заповед № Р-100-792/10.11.2021 г.;
  3. Приложение № 2 към Заповед № Р-100-792/10.11.2021 г.;
  4. Образец № 1 – Заявление за участие;
  5. Образец № 2 – Декларация за оглед;
  6. Образец № 3 – Ценова оферта;
  7. Обявление.

Публикувано на 22.11.2021 г.