Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми студенти,

Във връзка с развитието на епидемичната обстановка, Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-651/11.11.2020г. и решение на Академичния съвет на МУ – Варна (Протокол №11 /12.11.2020 г.) е издадена Заповед № Р-100-743/13.11.2020г. на Ректора на МУ-Варна, с която се дават разпореждания за организацията на учебния процес, считано от 16.11.2020г и приключване на зимния семестър на учебната 2020/2021 година. Съгласно тази заповед:

1.  Учебните занятия през зимния семестър на учебната 2020/2021 г. ще се провеждат в електронна среда до края на семестъра, съобразно утвърдените учебни програми и утвърдения от Академичния съвет график на учебния процес.
 
2.  За студентите, изрично заявили желание за провеждането на присъствени практически упражнения по клинични и профилиращи дисциплини, ще бъде предоставена такава възможност, след подаване на заявление и положително решение на ръководителя на съответното основно звено/филиала.
 
3.  За клинични дисциплини, при които е от изключително значение практическото обучение в присъствена/клинична среда, се предоставя възможност за отработване на пропуснатото в подходящ момент по време на лятната ваканция или в рамките на обучението в по-горен курс – по преценка на водещите дисциплините катедри и съгласувано с ръководителя на основното звено / филиала.
 
4.  Учебната практика на студентите от ФОЗ,  Медицинския колеж и филиалите се провежда съобразно спецификата на специалността – присъствено, където не е възможно да бъде провеждана в електронна среда при спазване на всички противоепидемични мерки, или при съответната реорганизация - в електронна среда и компенсиране на пропуснатите присъствени практическите занятия в подходящ момент – по преценка на водещите дисциплината катедри и съгласувано с ръководителя на основното звено / филиала.
 
5. За студентите, пропуснали учебни занятия, се предоставя възможност за отработване и компенсиране на пропуснатия учебен материал чрез електронната платформа „Blackboard“ - без допълнително заплащане.
 
6.  Семестриалните изпитни сесии (зимна редовна и поправителна) за зимния семестър на учебната 2020/2021г. се провеждат по утвърдения от Академичния съвет график – в електронна среда. Семестриално оценяване в присъствена форма ще се предостави като алтернативна възможност при наличие на обективни причини, подадено заявление от студента и положително решение на ръководителя на основното звено / филиала.
 
7.  Преддипломният стаж на студентите и практическото обучение на курсистите към Центъра за професионално обучение се провежда присъствено според възможностите и при съобразяване на спецификата на съответната специалност, при спазване на всички противоепидемични мерки.
 
8.  Държавните изпити на студентите от специалностите по регулирани професии от професионалните направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“ се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, а за останалите професионални направления – в електронна среда.
 
9. При въведени противоепидемични мерки, с които се ограничава възможността за свободно придвижване/пребиваване на територията на страната и други обективни причини, полагането на държавните изпити може да бъде извършено и в електронна среда – по предложение на ръководителя на основното звено и заявено желание от студента.
 
Разчитаме на отговорното Ви отношение и Ви пожелаваме здраве и успешно приключване на зимния семестър на учебната 2020/2021 година.