Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.ас. Янка Георгиева Маркова - Димитрова д.оз.

​гр. Велико Търново, Ул. „Михаил Кефалов" №2

Катедра: по здравни грижи
УС:
Е-поща: Yanka.Markova@mu-varna.bg, markova70@abv.bg
Телефон: 062/69-00-23; 0887687338

 

Биография

Янка Георгиева Маркова - Димитрова е  родена  на 11.03.1970 г. в гр. Свищов.

През 1988 г. завършва ИПЗКССО „Д-р Върбан Генчев" гр. В. Търново, специалност „Медицинска сестра" общ профил.

През 2009 г. завършва ОКС „Бакалавър" в Медицински университет Плевен  - специалност „Управление на здравни грижи", а  през 2011 г. придобива и ОКС „Магистър" по здравни грижи.

През 2015 г. завършва магистърска програма „Мениджър в здравеопазването" в  Технически университет - Габрово.

От 1988 година работи в  МБАЛ „Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов като медицинска сестра, била е старша медицинска сестра на Хирургично отделение и Отделение за анестезия и интензивно лечение. През 2012 година   работи в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. В. Търново - Отделение за анестезия и интензивно лечение; Ортопедо-травматологично отделение.

Преподавател в Центъра за следдипломно обучение към Технически университет – Габрово в периода 2014-2018 година..

От октомври 2015 г. след конкурс е назначена за асистент в Катедра „Здравни грижи" на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна, Филиал – Велико  Търново.

През 2019 г. защитава дисертационен труд на тема „Модели за грижи за здраве и благополучие на самотно живеещи възрастни хора" и придобива образователна и научна степен доктор.

От октомври 2020 г. след конкурс е назначена за главен асистент в Катедра „Здравни грижи" на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна, Филиал – Велико  Търново

Публикации

Има над 10 участия в национални научни форуми, 4 участия в международни научни форуми, над 10 курса по продължаващо обучение и повишаване на професионалната квалификация.
Член на

 Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи