Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл.ас. Жана Георгиева Павловска д.оз.

​гр. Велико Търново, Ул. „Михаил Кефалов" №2

Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: Zhana.Pavlovska@mu-varna.bg; jpavlovska@abv.bg
Телефон: 0885 148 432

 

Биография

През 1983 г. завършва  ИЗК "Д-р Ненчо Николаев" гр. Варна, специалност "Акушерка". През 2000 г. придобива ОКС "Бакалавър" по "Управление на здравните грижи" в  МУ – Плевен, а през 2007 г. ОКС "Магистър" по "Управление на здравните грижи" с професионална квалификация "Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика" в  МУ – Плевен.

През 1983 г. започва работа във Филиална поликлиника с. Ресен, област Велико Търново, а от 1987 г. в Неонатологично отделение на МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" гр. Велико Търново. От 1994 г.  работи в Гинекологично отделение на същата болница, от януари 1995 г. като старша акушерка. От м. януари,  2011 г. след конкурс е назначена за старша акушерка в АГО при МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" гр. Велико Търново.  Работила е и като хоноруван преподавател по Клинична практика в Медицински колеж – Велико Търново от 2002 г. до  2005 г.

През  2015 г. след  конкурс е назначена за  асистент в Катедра „Здравни грижи" на Филиал – Велико Търново към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна.

През 2020 г. защитава дисертационен труд на тема „Продължаващото обучение на акушерката – иновативни образователни подходи" и придобива образователна и научна степен доктор. От 2021 година е главен асистент към Катедра „Здравни грижи" на МУ „Проф. д-р П. Стоянов", Филиал – Велико Търново.

Има над 45 курса по продължаващо обучение и повишаване на професионалната квалификация, над 20 участия в национални и международни конференции и конгреси:

Европейски форум на Националните сестрински и акушерски  асоциации за подкрепа на акушерството в България, София 2010 г.;

ІV Congress of Southeast European Medical Forum, Slovenia, 2013;

ІV Koнгрес на Националната асоциация на работещите в здравеопазването, Сърбия, 2015 г.

Х Southeast European Medical Forum – 2019.

Носител е на престижната награда на БАПЗГ –  статуетката на Лесескепра – първо място в категорията „Ръководител по здравни грижи 2014 г."


Публикации

Член на

 Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи